Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK2, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
     
     

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

         

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

HK2, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 - 2018

           

Số TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp chuyên ngành

Ghi Chú

1

A16352

PHẠM KIM NGỌC

QB23g2

Nợ học phí học kỳ 617

2

A16442

ĐẶNG THANH CHÂU

NJ23c1

Nợ học phí học kỳ 617

3

A17245

PHAN THỊ THANH TÚ

QB23a2,QA23a1

Nợ học phí học kỳ 617

4

A17408

NGUYỄN DƯƠNG QUANG

SP29d1

Nợ học phí học kỳ 617,114

5

A17531

NGUYỄN ANH THƯ

NJ23b1

Nợ học phí học kỳ 617

6

A20460

LÊ VĂN SỰ

XV25g1

Nợ học phí học kỳ 517

7

A21416

TRẦN THỊ THU HÀ

QA25c2

Nợ học phí học kỳ 617

8

A21755

HUỲNH QUANG MINH

QB25e1

Nợ học phí học kỳ 617

9

A21907

HOÀNG THỊ DIỆU LINH

QE25c1,QF25c1

Nợ học phí học kỳ 617, 417

10

A21928

PHẠM THẾ QUYỀN

QE25g3

Nợ học phí học kỳ 617, 417

11

A21980

PHÙNG THỊ CẨM VÂN

SP25g1

Nợ học phí học kỳ 617

12

A22418

NGUYỄN CHÍ TÀI

QF26g1

Nợ học phí học kỳ 617

13

A22491

NGUYỄN TẤN HIỆP

TI26c1

Nợ học phí học kỳ 617, 517

14

A22914

BÙI DUY ANH

QE29g1

Nợ học phí học kỳ 617

15

A23148

PHẠM NGỌC SƠN

QE26g2

Nợ học phí học kỳ 617

16

A23179

ĐÔNG NGỌC QUYÊN

QA26g2

Nợ học phí học kỳ 617

17

A23714

NGÔ TRỌNG TIẾN

QE26g3

Nợ học phí học kỳ 617

18

A23855

PHẠM THỊ MAI HOA

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 617, 517

19

A23955

LÊ HOÀNG VIỆT

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 417

20

A24225

NGUYỄN NHƯ BÁCH

QE26g4

Nợ học phí học kỳ 617

21

A24303

ĐÀO NGỌC ANH

QE27g1

Nợ học phí học kỳ 617

22

A24380

ĐỖ THỊ VÂN ANH

NJ27b1

Nợ học phí học kỳ 517

23

A25461

PHẠM THANH HẰNG

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 617

24

A25492

NGUYỄN ĐỨC ANH

QF27e1

Nợ học phí học kỳ 617

25

A25758

HOÀNG MINH VIỆT

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 617

26

A25855

HÀ HOÀNG HIỆP

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 617

27

A25863

NGUYỄN NGỌC KHÁNH

QE27g4

Nợ học phí học kỳ 617

28

A25866

TRẦN TUẤN BẢO

XW27g2

Nợ học phí học kỳ 617

29

A26014

PHAN HÙNG PHI

XW27g2

Nợ học phí học kỳ 617

30

A26059

NGUYỄN DUY TÙNG

QF27b1

Nợ học phí học kỳ 617

31

A26111

NGUYỄN THỊ NHUNG

QM27e1

Nợ học phí học kỳ 617

32

A26117

HOÀNG XUÂN TRƯỜNG

TC27c1

Nợ học phí học kỳ 617

33

A26189

NGUYỄN NGỌC TRÂM

NE27a8

Nợ học phí học kỳ 617

34

A26608

MAI THỊ PHƯƠNG THẢO

QA28g1

Nợ học phí học kỳ 617

35

A26674

ĐẶNG THỊ MINH THƯ

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 617

36

A26735

PHAN NHẬT MINH

QT28a1

Nợ học phí học kỳ 617

37

A26943

NGÔ THỊ LINH

NJ28g4

Nợ học phí học kỳ 617

38

A26992

NGUYỄN THỊ LAN ANH

NZ28g1

Nợ học phí học kỳ 617

39

A27069

LÊ THỊ HÒA

NJ28g5

Nợ học phí học kỳ 617

40

A27167

TRỊNH THỊ MINH CHÂU

NE28a4

Nợ học phí học kỳ 617

41

A27180

NGẠC THỊ BẢO NGỌC

QM28a1

Nợ học phí học kỳ 617

42

A27183

BÙI ÁNH NGỌC

SP28g1

Nợ học phí học kỳ 617

43

A27350

TRẦN VIỆT TIẾN

QA28g3

Nợ học phí học kỳ 417

44

A27403

LÊ TÁ ĐẠT

QE28e1

Nợ học phí học kỳ 617

45

A27426

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

QA28b1

Nợ học phí học kỳ 617

46

A27603

ĐỖ THỊ PHƯƠNG MAI

QM28d1

Nợ học phí học kỳ 617

47

A27605

TRẦN HÀ MY

QM28d1

Nợ học phí học kỳ 617

48

A27687

NGUYỄN QUANG HUY

TE28g1

Nợ học phí học kỳ 617

49

A27782

CAO ĐÌNH SƠN

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 617

50

A27827

NGUYỄN BẢO THY

QE28g2

Nợ học phí học kỳ 617

51

A28158

LÊ ĐỨC THỌ

TC28g1

Nợ học phí học kỳ 617

52

A28444

PHẠM THẢO LY

QA29g1

Nợ học phí học kỳ 617

53

A28468

BÙI THỊ HỒNG

NJ29d1

Nợ học phí học kỳ 617

54

A28479

TRẦN THỊ THU TRANG

NZ29e1

Nợ học phí học kỳ 617

55

A28529

NGUYỄN THỊ DIỆU HOA

NJ29d1

Nợ học phí học kỳ 617

56

A28615

MAI PHƯƠNG THẢO

NJ29g1

Nợ học phí học kỳ 617

57

A28775

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

QA29d1

Nợ học phí học kỳ 617

58

A28777

NGUYỄN THU PHƯƠNG

NK30e1

Nợ học phí học kỳ 617

59

A28915

VÕ THỊ NGÂN

NJ29g2

Nợ học phí học kỳ 617, 517

60

A28987

NGUYỄN THỊ DUYÊN

NJ29e2

Nợ học phí học kỳ 617

61

A29019

VŨ THỊ THU HẠNH

NJ29g3

Nợ học phí học kỳ 617

62

A29024

NGUYỄN MINH HẢI

QE29e1

Nợ học phí học kỳ 617, 517

63

A29078

TIÊN THỊ ÁNH PHƯỢNG

QE29e1

Nợ học phí học kỳ 617

64

A29140

KIỀU THỊ THANH HUYỀN

QM29e1

Nợ học phí học kỳ 617

65

A29146

CUNG XUÂN UYÊN

NJ29g5

Nợ học phí học kỳ 617

66

A29260

BÙI THỊ THU HƯỜNG

QT29e2

Nợ học phí học kỳ 617

67

A29288

PHẠM HÀ NGỌC HÂN

XV29d1

Nợ học phí học kỳ 617, 517

68

A29326

NGUYỄN TUỆ MINH

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 617

69

A29361

PHẠM VŨ LÂM

QT29b1

Nợ học phí học kỳ 617

70

A29466

ĐẶNG HOÀNG HÀ

TE29g1

Nợ học phí học kỳ 617

71

A29493

BÙI BÍCH PHƯƠNG

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 617

72

A29516

TRẦN LÊ BẢO NGỌC

NE29a3

Nợ học phí học kỳ 617

73

A29538

NGUYỄN THÙY LINH

NZ29g1

Nợ học phí học kỳ 617

74

A29654

MAI THỊ KHÁNH LINH

QT29e2

Nợ học phí học kỳ 517

75

A29661

PHẠM ĐỨC ANH

QB29d1

Nợ học phí học kỳ 617, 517

76

A29665

TRẦN THỊ PHƯƠNG HIỀN

NJ29g4

Nợ học phí học kỳ 617

77

A29701

TRẦN PHAN ANH DŨNG

QF29b1

Nợ học phí học kỳ 617

78

A29712

NGUYỄN PHƯƠNG THANH

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 617, 517

79

A29825

NGUYỄN THỊ MINH ANH

XW29g1

Nợ học phí học kỳ 617

80

A29856

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 517

81

A29876

TRƯƠNG HUYỀN VY

QM29g3

Nợ học phí học kỳ 617

82

A29907

NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 617, 517

83

A29910

NGUYỄN THANH TRÀ

SN29g2

Nợ học phí học kỳ 617

84

A29957

VŨ TIẾN ĐẠT

QF29d1

Nợ học phí học kỳ 617

85

A29994

DƯ THUỲ AN

NJ29g5

Nợ học phí học kỳ 617

86

A30010

TRẦN THU HÀ

QM30g1

Nợ học phí học kỳ 617

87

A30019

HOÀNG KIỀU TRANG

AN29g1

Nợ học phí học kỳ 617

88

A30036

LÊ XUÂN ĐẠO

TI29g2

Nợ học phí học kỳ 617

89

A30047

ĐOÀN THỊ THU UYÊN

QE30h1

Nợ học phí học kỳ 617

90

A30062

NGUYỄN THỊ ANH TÚ

QE30g1

Nợ học phí học kỳ 617

91

A30089

HÀ THU QUỲNH

NE30a1

Nợ học phí học kỳ 617

92

A30151

ĐỖ THỊ NHUNG

QT30h1

Nợ học phí học kỳ 617

93

A30200

LÊ THỊ LINH

NK30h1

Nợ học phí học kỳ 617

94

A30222

KIỀU BÍCH PHƯƠNG

NE30a1

Nợ học phí học kỳ 617

95

A30247

NGUYỄN HIỀN GIANG

NE30a1

Nợ học phí học kỳ 617

96

A30254

DƯƠNG KHÁNH LINH

NJ30s1

Nợ học phí học kỳ 617

97

A30277

ĐÀO ĐỨC KHANG

TI30e1

Nợ học phí học kỳ 617

98

A30296

NGUYỄN NGỌC ANH

QA30h1

Nợ học phí học kỳ 617

99

A30315

VŨ THỊ THÙY NHAN

NK30h1

Nợ học phí học kỳ 617

100

A30321

MAI HUYỀN TRANG

QT30h1

Nợ học phí học kỳ 617

101

A30330

ĐỖ NAM PHƯƠNG

QF30h1

Nợ học phí học kỳ 617

102

A30334

LÊ MINH KHÁNH

QE30h1

Nợ học phí học kỳ 617

103

A30369

NGUYỄN LÊ HOÀNG NAM

QE30h1

Nợ học phí học kỳ 617

104

A30397

TRẦN TRUNG KIÊN

QM30g1

Nợ học phí học kỳ 617

105

A30433

VŨ THỊ THÙY TRANG

NK30h1

Nợ học phí học kỳ 617

106

A30467

NGUYỄN KHÁNH LINH

XW30h1

Nợ học phí học kỳ 617

107

A30471

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

QA30g1

Nợ học phí học kỳ 617

108

A30496

NGUYỄN THU HƯỜNG

NJ30g1

Nợ học phí học kỳ 617

109

A30497

NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG

NJ30h2

Nợ học phí học kỳ 617

110

A30513

NGUYỄN KIM THÁI

TI30h1

Nợ học phí học kỳ 617

111

A30526

NGUYỄN HUYỀN MY

NE30a2

Nợ học phí học kỳ 617

112

A30528

HOÀNG THỊ NHUNG

QE30h2

Nợ học phí học kỳ 617

113

A30536

TRẦN NHẬT LINH

NE30a2

Nợ học phí học kỳ 617

114

A30566

NGUYỄN THỊ THANH MAI

SD30h1

Nợ học phí học kỳ 617

115

A30582

NGUYỄN TẤT ĐỨC

TI30h2

Nợ học phí học kỳ 617

116

A30584

ĐỖ MẠNH TẤN

QE30h2

Nợ học phí học kỳ 617

117

A30624

BÙI NGỌC HUYỀN

QA30h2

Nợ học phí học kỳ 617

118

A30695

NGUYỄN THỊ THÚY AN

NJ30e2

Nợ học phí học kỳ 617

119

A30724

NGUYỄN THỊ NGÂN

QA30h3

Nợ học phí học kỳ 617

120

A30736

CHU THỊ HƯƠNG

QE30g1

Nợ học phí học kỳ 617

121

A30738

NGUYỄN HÀ ANH

QT30e1

Nợ học phí học kỳ 617

122

A30746

NGUYỄN THỊ TRANG

NZ30h1

Nợ học phí học kỳ 617

123

A30755

NGUYỄN MINH HIẾU

TI30h2

Nợ học phí học kỳ 617

124

A30757

VŨ QUỐC TUẤN

NE30a9

Nợ học phí học kỳ 617

125

A30760

NGUYỄN HOÀNG

NE30a3

Nợ học phí học kỳ 617

126

A30762

ĐOÀN THU HÀ

QA30h3

Nợ học phí học kỳ 617

127

A30774

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

NJ30g1

Nợ học phí học kỳ 617

128

A30779

LÊ HƯƠNG GIANG

NJ30s1

Nợ học phí học kỳ 617

129

A30786

NGUYỄN THỊ NINH

QA30h3

Nợ học phí học kỳ 617

130

A30794

ĐINH LIÊN HOA

NJ30e2

Nợ học phí học kỳ 617

131

A30821

DƯƠNG HỒNG HÂN

QT30e1

Nợ học phí học kỳ 617

132

A30826

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

QE30h2

Nợ học phí học kỳ 617

133

A30880

LÊ TRUNG ĐỨC

QE30h3

Nợ học phí học kỳ 617

134

A30882

TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH

XV30h1

Nợ học phí học kỳ 617

135

A30891

NGÔ TRUNG HIẾU

QE30h3

Nợ học phí học kỳ 617

136

A30900

LÊ TUẤN CƯỜNG

TC30h1

Nợ học phí học kỳ 617

137

A30911

PHẠM PHƯƠNG LINH

QA30g1

Nợ học phí học kỳ 617

138

A30914

TRẦN THỤC ANH

AN30h1

Nợ học phí học kỳ 617

139

A30932

TRẦN THỊ QUỲNH CHÂU

QE30g1

Nợ học phí học kỳ 617

140

A30934

NGUYỄN QUỲNH ANH

QE30h3

Nợ học phí học kỳ 617

141

A30945

VŨ NGÂN LINH

QM30c1

Nợ học phí học kỳ 617

142

A30948

ĐÀO THÚY NGA

NK30b1

Nợ học phí học kỳ 617

143

A30951

TRẦN DUY ANH

TI30h2

Nợ học phí học kỳ 617

144

A30952

PHAN HỒNG PHONG

QE30h3

Nợ học phí học kỳ 617

145

A30961

NGUYỄN XUÂN TÙNG

QT30h2

Nợ học phí học kỳ 617

146

A30983

PHẠM ANH MINH

NE30a3

Nợ học phí học kỳ 617

147

A30990

PHẠM THÁI SƠN

QE30b1

Nợ học phí học kỳ 617

148

A31024

NGUYỄN ĐÌNH LỘC

TI30h2

Nợ học phí học kỳ 617

149

A31025

TRẦN QUANG ĐỨC

TI30g1

Nợ học phí học kỳ 617

150

A31028

ĐỖ HÀ KHANH

NJ30s1

Nợ học phí học kỳ 617

151

A31029

PHẠM THANH BÌNH

QT30e2

Nợ học phí học kỳ 617

152

A31037

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

QA30c1

Nợ học phí học kỳ 617

153

A31103

TRẦN HẢI QUYÊN

QE30h3

Nợ học phí học kỳ 617

154

A31104

DƯƠNG QUỐC CƯỜNG

QT30h3

Nợ học phí học kỳ 617

155

A31108

NGUYỄN ĐÔNG KHANG ANH

QT30h3

Nợ học phí học kỳ 617

156

A31115

PHẠM THỊ GIANG

NE30a9

Nợ học phí học kỳ 617

157

A31120

TRƯƠNG THỊ ÁNH DƯƠNG

NE30a9

Nợ học phí học kỳ 617

158

A31129

LÊ ĐỨC MINH

QT30e2

Nợ học phí học kỳ 617

159

A31150

NGUYỄN HÀ LINH

QT30h3

Nợ học phí học kỳ 617

160

A31159

HOÀNG LÊ NHÃ UYÊN

QT30h3

Nợ học phí học kỳ 617

161

A31169

TRƯƠNG THỊ THU HÀ

NJ30h4

Nợ học phí học kỳ 617

162

A31173

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

NE30a10

Nợ học phí học kỳ 617

163

A31180

ĐÀM THỊ HẢI MI

NJ30c1

Nợ học phí học kỳ 617

164

A31189

PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

QA30h3

Nợ học phí học kỳ 617

165

A31197

HOÀNG MINH HIẾU

TC30h1

Nợ học phí học kỳ 617

166

A31201

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

XW30h1

Nợ học phí học kỳ 617

167

A31208

NGUYỄN TUẤN ANH

SD30e1

Nợ học phí học kỳ 617

168

A31209

PHẠM NHẬT TIẾN

NE30a4

Nợ học phí học kỳ 617

169

A31219

PHÙNG CÔNG THỊNH

NJ30e3

Nợ học phí học kỳ 617

170

A31228

TRẦN THỊ THANH HẢO

SN30h2

Nợ học phí học kỳ 617

171

A31233

NGUYỄN THỊ HUYỀN

NK30e1

Nợ học phí học kỳ 617

172

A31253

NGUYỄN NGỌC ĐỨC

NE30a4

Nợ học phí học kỳ 617

173

A31304

NGUYỄN THỊ THANH

NE30a10

Nợ học phí học kỳ 617

174

A31309

HÀ LÊ HOÀNG HẢI

QE30b1

Nợ học phí học kỳ 617

175

A31382

NGUYỄN ĐÌNH NAM THÁI

TC30h1

Nợ học phí học kỳ 617

176

A31391

MAI PHƯƠNG

QE30b1

Nợ học phí học kỳ 617

177

A31392

HOÀNG CHẤN HƯNG

QM30e1

Nợ học phí học kỳ 617

178

A31397

VŨ ĐỨC ANH DUY

QM30a1

Nợ học phí học kỳ 617

179

A31399

TRẦN LÊ QUỐC MINH

TI30g1

Nợ học phí học kỳ 617

180

A31400

NGUYỄN NGỌC QUỲNH

QM30h2

Nợ học phí học kỳ 617

181

A31419

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NE30a10

Nợ học phí học kỳ 617

182

A31438

TRẦN THẢO MINH

NJ30s1

Nợ học phí học kỳ 617

183

A31476

NGÔ THỊ LAN ANH

QA30h4

Nợ học phí học kỳ 617

184

A31481

MAI BÌNH DƯƠNG

QE30h4

Nợ học phí học kỳ 617

185

A31497

PHẠM THỊ HẢI YẾN

QE30h4

Nợ học phí học kỳ 617

186

A31504

NGUYỄN HỮU THẮNG

QB30h1

Nợ học phí học kỳ 617

187

A31510

ĐỖ THỊ QUỲNH

QT30h4

Nợ học phí học kỳ 617

188

A31523

PHAN ANH TÚ

XW30h1

Nợ học phí học kỳ 617

189

A31539

PHẠM XUÂN KHIÊM

QT30e2

Nợ học phí học kỳ 617

190

A31560

PHÍ LINH NGỌC

QT30h4

Nợ học phí học kỳ 617

191

A31563

NGUYỄN TRÚC LINH

NE30a6

Nợ học phí học kỳ 617

192

A31571

VŨ BẢO HÂN

QE30g2

Nợ học phí học kỳ 617

193

A31576

ĐINH QUANG CƯỜNG

QE30h4

Nợ học phí học kỳ 617

194

A31590

NGÔ VIỆT TÙNG

QM30e1

Nợ học phí học kỳ 617

195

A31593

ĐINH NGUYÊN KIỆT

NE30a6

Nợ học phí học kỳ 617

196

A31598

NGUYỄN HOÀI NAM

SD30h1

Nợ học phí học kỳ 617

197

A31605

NGUYỄN HOÀI ANH

NJ30c1

Nợ học phí học kỳ 617

198

A31608

LÊ GIA BÁCH

QB30g1

Nợ học phí học kỳ 617

199

A31610

PHẠM CÔNG HIỆP

XW30h1

Nợ học phí học kỳ 617

200

A31611

NGUYỄN THỊ THƠM

XW30h1

Nợ học phí học kỳ 617

201

A31620

TRẦN MINH HÙNG

NE30a6

Nợ học phí học kỳ 617

202

A31625

NGUYỄN NHẬT HÀ

NZ30h2

Nợ học phí học kỳ 617

203

A31626

NGUYỄN VĂN MẠNH

TC30h1

Nợ học phí học kỳ 617

204

A31630

DƯƠNG THỊ HẢI NGỌC

NK30g2

Nợ học phí học kỳ 617

205

A31636

NGUYỄN THU PHƯƠNG

TI30h3

Nợ học phí học kỳ 617

206

A31639

NGUYỄN THU HÀ

QA30g1

Nợ học phí học kỳ 617

207

A31649

ĐINH HUỆ LINH

QM30e1

Nợ học phí học kỳ 617

208

A31650

NGUYỄN HOÀNG NGỌC ANH

QA30h4

Nợ học phí học kỳ 617

209

A31667

LÊ PHƯƠNG ANH

QA30e1

Nợ học phí học kỳ 617

210

A31678

PHẠM THÚY DƯƠNG

NK30a1

Nợ học phí học kỳ 617

211

A31687

BÙI THÙY DƯƠNG

QT30b1

Nợ học phí học kỳ 617

212

A31688

NGUYỄN THÀNH NAM

NK30a1

Nợ học phí học kỳ 617

213

A31692

ĐOÀN CẨM NHUNG

NE30a6

Nợ học phí học kỳ 617

214

A31710

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TI30h3

Nợ học phí học kỳ 617

215

A31721

TRẦN LÊ THU TRANG

NE30a6

Nợ học phí học kỳ 617

216

A31722

NGUYỄN PHAN ANH

QM30h2

Nợ học phí học kỳ 617

217

A31729

TRẦN THẾ TÙNG

QM30e1

Nợ học phí học kỳ 617

218

A31739

NGUYỄN THỊ MINH TRANG

QT30a1

Nợ học phí học kỳ 617

219

A31761

PHẠM NGỌC SƠN

QE30g2

Nợ học phí học kỳ 617

220

A31762

PHAN THỊ PHƯƠNG ANH

QT30e3

Nợ học phí học kỳ 617

221

A31763

NGHIÊM THANH QUANG

NE30a7

Nợ học phí học kỳ 617

222

A31766

KIỀU DIỄM CHI

NJ30b1

Nợ học phí học kỳ 617

223

A31769

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

QA30h5

Nợ học phí học kỳ 617

224

A31793

NGUYỄN THU TRANG

QE30h4

Nợ học phí học kỳ 617

225

A31796

NGUYỄN NGỌC GIANG

QE30h5

Nợ học phí học kỳ 617

226

A31811

VŨ THỊ THANH PHƯƠNG

QT30e3

Nợ học phí học kỳ 617

227

A31833

NGUYỄN HẢI HÀ

NE30a7

Nợ học phí học kỳ 617

228

A31835

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

NJ30b1

Nợ học phí học kỳ 617

229

A31871

NGHIÊM XUÂN LONG

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 617

230

A31876

VŨ ĐỨC PHƯƠNG

NE30a7

Nợ học phí học kỳ 617

231

A31895

TRẦN HOÀNG NAM

QF30b1

Nợ học phí học kỳ 617

232

A31905

HOÀNG THỊ MAI HƯƠNG

SN30e1

Nợ học phí học kỳ 617

233

A31911

TRỊNH THỊ CẨM CHÚC

NE30a10

Nợ học phí học kỳ 617

234

A31931

ĐỖ THỊ THANH CHI

NJ30g3

Nợ học phí học kỳ 617

235

A31936

NGUYỄN THU HIỀN

TI30h3

Nợ học phí học kỳ 617

236

A31963

LÊ HỒNG HUY

QT30c1

Nợ học phí học kỳ 617

237

A31967

LÂM KHÁNH LINH

QT30e3

Nợ học phí học kỳ 617

238

A31968

NGUYỄN HOÀNG VÂN

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 617

239

A31984

ĐINH THỊ THÚY HẰNG

NJ30h6

Nợ học phí học kỳ 617

240

A32006

LÊ XUÂN VY

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 617

241

A32008

NGUYỄN HỮU ĐỨC THÀNH

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 617

242

A32016

PHẠM ANH TÚ

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 617

243

A32019

ĐINH HẢI LINH

NE30a8

Nợ học phí học kỳ 617

244

A32030

NGUYỄN ANH CƯỜNG

NE30a8

Nợ học phí học kỳ 617

245

A32040

TRƯƠNG PHƯƠNG THẢO

QA30h5

Nợ học phí học kỳ 617

246

A32041

LÊ NGỌC MINH CHÂU

XW30h1

Nợ học phí học kỳ 617

247

A32049

PHẠM BÌNH AN

NJ30s1

Nợ học phí học kỳ 617

248

A32050

BÙI HOÀNG HIỆP

AN30h1

Nợ học phí học kỳ 617

249

A32055

ĐÀO THỊ BẢO LINH

QT30e3

Nợ học phí học kỳ 617

250

A32062

NGUYỄN CÔNG MINH

SD30g1

Nợ học phí học kỳ 617

251

A32064

NGUYỄN THỊ THU THÚY

QT30g3

Nợ học phí học kỳ 617

252

A32069

BÙI ĐỨC CAO THIÊN

XW30h1

Nợ học phí học kỳ 617

253

A32072

TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

QA30h5

Nợ học phí học kỳ 617

254

A32074

ĐÀM THỊ TRANG

NZ30h2

Nợ học phí học kỳ 617

255

A32084

NGUYỄN NGỌC MAI

NJ30e4

Nợ học phí học kỳ 617

256

A32087

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG NGỌC

NJ30h6

Nợ học phí học kỳ 617

257

A32088

NGUYỄN THỊ LAN ANH

NE30a8

Nợ học phí học kỳ 617

258

A32093

BÙI DUY THÀNH

TI30h3

Nợ học phí học kỳ 617

259

A32098

NGUYỄN THỊ HIỀN

SN30h3

Nợ học phí học kỳ 617

260

A32102

LÊ ĐOÀN NGỌC ANH

QT30e3

Nợ học phí học kỳ 617

261

A32106

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

QE30h5

Nợ học phí học kỳ 617

262

A32108

ĐỖ THỊ THANH

QE30h5

Nợ học phí học kỳ 617

263

A32111

VŨ ANH ĐỨC

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 617

264

A32114

LÊ HẢI LONG

TC30h1

Nợ học phí học kỳ 617

265

A32117

NGUYỄN MINH SANG

TI30h3

Nợ học phí học kỳ 617

266

A32118

PHAN HOÀNG BIN

NJ30a1

Nợ học phí học kỳ 617

267

A32120

HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO

NJ30g3

Nợ học phí học kỳ 617

268

A32121

NGUYỄN TỐNG HỒNG MỸ LINH

NJ30e4

Nợ học phí học kỳ 617

269

A32130

CAO THANH TÚ

AN30h1

Nợ học phí học kỳ 617

270

A32132

ĐỖ LÊ PHÚC

QE30h5

Nợ học phí học kỳ 617

271

A32137

NGUYỄN VĂN HẢI

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 617

272

A32138

TRẦN ĐẠI NGHĨA

NJ30h6

Nợ học phí học kỳ 617

273

A32139

HÀ TRÍ HẢI

NE30a8

Nợ học phí học kỳ 617

274

A32140

THÁI VŨ THẢO MY

NE30a8

Nợ học phí học kỳ 617

275

A32143

ĐÀO THỊ MỸ LINH

QM30h2

Nợ học phí học kỳ 617

276

A32145

NGUYỄN ĐỨC KHẢI

SN30h3

Nợ học phí học kỳ 617

277

A32153

DƯƠNG LÊ NGỌC

NJ30h6

Nợ học phí học kỳ 617

278

A32154

VŨ THU THẢO

QE30h5

Nợ học phí học kỳ 617

279

A32157

NGUYỄN DUY ANH

QM30e1

Nợ học phí học kỳ 617

280

A32158

NGUYỄN NAM ANH

XV30g1

Nợ học phí học kỳ 617

281

A32159

NGUYỄN HỮU VĂN

QM30h2

Nợ học phí học kỳ 617

282

A32167

PHAN HỒNG DIỆP

NE30a10

Nợ học phí học kỳ 617

283

A32173

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

QE30h5

Nợ học phí học kỳ 617Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.