Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi, HKII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (khóa 30)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 133/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi,

HKII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (khóa 30)

1. Danh sách các lớp hủy

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

ANHSC2.16 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 - 9)

ANHSC2.18 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 3 – 4)

ANHSC2.23 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 - 9)

ANHSC2.28 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 3 – 4)

 2

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

ANHSC3.6 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 8 - 9)

ANHSC3.10 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 3 – 4)

ANHSC3.15 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 - 9)

 3

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

ANHSTC1.5 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 3 – 4)

ANHSTC1.14 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 3 – 4)

2. Danh sách các lớp ghép:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp ghép

Lớp mới

1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

ANHSC2.15

ANHSC2.24

ANHSC2.24 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 - 9)

ANHSC2.32

ANHSC2.36

ANHSC2.32 (thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu; giờ 3 - 4)

2

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

ANHSTC1.13

ANHSTC1.15

ANHSTC1.13 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2)

3

GE301

Tiếng Anh trung cấp 1

ANHTC1.11

ANHTC1.12

ANHTC1.12 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2)

4

GE303

Tiếng Anh trung cấp 2

ANHTC2.24

ANHTC2.25

ANHTC2.24 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2)

3. Danh sách các lớp gộp - tách đôi:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp gộp

Lớp tách đôi

1

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

ANHSC3.4

ANHSC3.5

ANHSC3.4 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 - 7; khoảng mã: A30103 – A31275)

ANHSC3.5 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 - 7; khoảng mã: A31315– A32116)


Các tin khác

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.