Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH sức khỏe, khoa Âm nhạc ứng dụng khóa 29)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 131/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

                                                                   

THÔNG BÁO

Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 2, năm học 2017 - 2018

(Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH sức khỏe, khoa Âm nhạc ứng dụng khóa 29)

 

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 22/12/2017. Đề nghị sinh viên download tại đây.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.