Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018 (Dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa Khoa học xã hội & Nhân văn khóa ≤ 28)

 

 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA,

HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018

(Dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và

khoa Khoa học xã hội & Nhân văn khóa ≤ 28)

I/ CHUYỂN NGÀNH:

TT

Họ và tên

Mã SV

Chuyên ngành cũ

Chuyên ngành mới

Môn chuyển điểm

1

Đỗ Lâm Thư

A18609

QB24b1

QF24b1

2

Nguyễn Thùy Dung

A23185

QB26g1

QF26g1

3

Nguyễn Trịnh Hoàn

A23705

QE26d2

QT27a1

Hủy môn: BA211, BA327, EC101, EC204, EC205, EC221, FN201, MA101, SB203, PE323

4

Lê Đức Anh

A24505

QA27g1

QF27g1

5

Lê Thị Việt Hà

A24929

QA27g1

QM27g1

6

Nghiêm Quốc Huy

A25161

QE27e1

QM27e1

7

Phạm Ngọc Khánh

A25649

QE27g3

QM27g1

8

Nguyễn Thị Thu Phương

A25821

QA27e2

QM27e1

9

Đỗ Thị Ngần

A25968

QA27g5

QM27g1

10

Nguyễn Hồng Hải

A26384

QA28g1

QM28g1

11

Ngô Thị Ngọc Linh

A26396

QA28g1

QM28g1

12

Hoàng Ánh Hồng

A26421

QB28g1

QM28g1

13

Đinh Hồng Sơn

A26809

QB28g1

QF28g1

14

Phạm Thảo Phương

A26826

QB28g1

QF28g1

15

Lê Phương Nhi

A26991

QA28d1

QT28d1

Hủy môn: EC205, AC211, FN211, MA142

16

Nguyễn Văn Phúc

A27102

QB28g1

QF28g1

17

Nguyễn Hải Yến

A27112

QB28g1

QF28g1

18

Trần Ngọc Minh

A27166

QE28g3

QT28g1

Hủy môn: BA211, BA314, EC205, MK313, MK202, SH121, BA313

19

Nguyễn Phương Anh

A27178

QB28d1

QF28d1

20

Lại Vũ Ngọc Anh

A27377

QA28g3

QM28g1

21

Lê Mạnh Kiên

A28160

QE28g6

QT28g1

Hủy môn: BA211, BA314, EC221, GE202A

II/ CHUYỂN KHOA:

TT

Họ và tên

Mã SV

Chuyên ngành cũ

Chuyên ngành mới

Môn chuyển điểm

1

Nguyễn Vũ Mai Anh

A26499

QF28g1

XW28g1

Hủy môn: EC204, EC205, FN201, GE212, AC201, AC210, MA142

III/ HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA:

TT

Họ và tên

Mã SV

Chuyên ngành 1

Chuyên ngành 2

Môn chuyển điểm

1

Nguyễn Thùy Linh

A25110

QE27g1

QA27g1

2

Vũ Duy Quý

A25668

QE27g3

QM27g1Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.