Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

 SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 – 2018

TT

Mã SV

Họ tên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A04598

Lê Xuân Minh

TE14

GE102A

Tiếng Anh sơ cấp 2

2

A04598

Lê Xuân Minh

TE14

GE202A

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

3

A04598

Lê Xuân Minh

TE14

GE201A

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

4

A18284

Lê Khánh Dương            

QE23g2

PG123

GDQP: Công tác quốc phòng - an ninh                                  

5

A22702

Phạm Thị Thu Hiền

XV26e1

GE102A

Tiếng Anh sơ cấp 2

6

A22969

Phạm Quốc Cường

SP26g1

GE102A

Tiếng Anh sơ cấp 2

7

A23817

Nguyễn Xuân Chung

SN26g2

GE102A

Tiếng Anh sơ cấp 2

8

A24843

Vũ Thị Hà Giang

XW27g1

MA100

Logic và suy luận toán học

9

A25228

Đỗ Quang Trung

SN27g2

GE102A

Tiếng Anh sơ cấp 2

10

A25266

Nguyễn Thị Lan Anh

SN27g3

GE102A

Tiếng Anh sơ cấp 2

11

A26273

Nguyễn Hải Linh

SN27g4

GE102A

Tiếng Anh sơ cấp 2

12

A27026

Thị Vân Anh

QA28g5

MA100

Logic và suy luận toán học

13

A27666

Trần Thu Thủy

QT28g4

GE102A

Tiếng Anh sơ cấp 2

14

A27839

Lê Bình Minh

QT29a1

GE102A

Tiếng Anh sơ cấp 2

15

A28806

Nguyễn Xuân Lộc

SN29g1

GE102A

Tiếng Anh sơ cấp 2

16

A29101

Nguyễn Trần Tố Uyên

QT29e1

GE102A

Tiếng Anh sơ cấp 2

17

A29428

Trần Thu Hằng

NE29a6

GE141

English 1

18

A29915

Phạm Thanh Huyền

NE29a4

GE141

English 1

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.