Phòng Đào tạo

Thông báo: Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội và Nhân Văn khóa ≤ 28)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 110/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 1, năm học 2017 - 2018

(khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội và Nhân Văn khóa ≤ 28)

Ngày 8/11/2017, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên → chọn mục Phiếu báo điểmChọn học kỳGửi đi.

Các môn sau đây chưa có điểm: Thực hành nghề ngân hàng ( AD412); KLTN ngành Công tác xã hội (SK499); Thực tập du lịch (VC429); KLTN: Ngành Việt Nam học (VC499); Thực tập văn hóa – truyền thông ( VP412)Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.