Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 – 2018

TT

Mã SV

Họvàtên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A23538

Trần Mạnh Duy

TI26g1

GE202A

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

2

A24901

Nguyễn Thị Hiền

NE27a7

GE143

English 3

3

A24901

Nguyễn Thị Hiền

NE27a7

GE246

English 6

4

A25903

Phan Anh Thuận

TI27e1

PG113

GDTC: Bóng rổ cơ bản

5

A27068

Lê Thị Xuân Khánh

NE28a4

GE143

English 3

6

A28072

Nguyễn Thị Minh Hằng

NE28a8

GE143

English 3

7

A29234

Nguyễn Mai Anh

QT29e1

GE102A

Tiếng Anh sơ cấp 2Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.