Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKI, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2017

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

HKI, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Ghi chú

1

A10719

ĐẶNG THỊ THANH HẢI

QA19e5

Nợ học phí học kỳ 117

2

A11490

ĐỒNG NHÂM TUẤN

QA20d2

Nợ học phí học kỳ 117

3

A12117

HOÀNG ANH VŨ

QB20g6

Nợ học phí học kỳ 117

4

A12636

LƯU VIỆT LÂM

QB21a2

Nợ học phí học kỳ 117

5

A14330

HOÀNG VĂN SANG

QB21c6

Nợ học phí học kỳ 117

6

A14659

NGUYỄN ANH TUẤN

QB22e1

Nợ học phí học kỳ 117

7

A14875

LÊ HIỆP DƯƠNG

QB22e2

Nợ học phí học kỳ 117

8

A16060

LÊ THỊ NGỌC VUI

QM23g1

Nợ học phí học kỳ 117

9

A16267

BÙI THỊ BÍCH NGỌC

QA23g1

Nợ học phí học kỳ 117

10

A16283

HOÀNG THỊ THU HIỀN

QA23e1

Nợ học phí học kỳ 117

11

A16352

PHẠM KIM NGỌC

QB23g2

Nợ học phí học kỳ 117

12

A16490

NGUYỄN THỊ TRÀ MY

QA23e1

Nợ học phí học kỳ 117

13

A16671

LÊ ANH TUẤN

QA23g2

Nợ học phí học kỳ 117

14

A16742

TRẦN BẢO AN

QB23b2

Nợ học phí học kỳ 117

15

A16812

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

QA23c2

Nợ học phí học kỳ 117

16

A17095

TRẦN HOÀNG TRUNG

QA23c1

Nợ học phí học kỳ 117

17

A17111

NGUYỄN THỊ KIM CHI

QB23a2

Nợ học phí học kỳ 117

18

A17175

DƯƠNG DIỆU HƯƠNG

QB23b3

Nợ học phí học kỳ 117

19

A17261

NGUYỄN BẢO NGỌC

QB23b3

Nợ học phí học kỳ 117

20

A17399

BÙI PHƯƠNG HOA

QE23c1

Nợ học phí học kỳ 117

21

A17438

LÊ HOÀNG MINH

QB23g4

Nợ học phí học kỳ 117

22

A17440

NGÔ BẢO YẾN

XV23a1

Nợ học phí học kỳ 117

23

A17494

PHẠM QUANG TIẾN

QB23g6

Nợ học phí học kỳ 117

24

A17562

ĐINH MINH TRANG

QE23d1

Nợ học phí học kỳ 117

25

A17574

NGÔ MINH TIẾN

QB23d4

Nợ học phí học kỳ 117

26

A17604

NGUYỄN ĐÌNH HƯỞNG

QA23g2

Nợ học phí học kỳ 117

27

A17611

HOÀNG THY NGA

QB23b3

Nợ học phí học kỳ 117

28

A17812

BÙI THÀNH TRUNG

QB23g4

Nợ học phí học kỳ 117

29

A17892

HOÀNG VŨ

QB23b4

Nợ học phí học kỳ 117

30

A17907

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

QB23e1

Nợ học phí học kỳ 117

31

A18033

LÊ QUỲNH ANH

QB23c10

Nợ học phí học kỳ 117

32

A18051

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

QA23e2

Nợ học phí học kỳ 117

33

A18119

TÔ XUÂN THỌ

QB23g9

Nợ học phí học kỳ 117

34

A18284

LÊ KHÁNH DƯƠNG

QE23g2

Nợ học phí học kỳ 117

35

A18326

NGUYỄN THỊ HẬU

QA24g1

Nợ học phí học kỳ 117

36

A18340

NGHIÊM VIỆT ANH

QB24c1

Nợ học phí học kỳ 117

37

A18421

NGUYỄN VIỆT  CHINH

QB24g1

Nợ học phí học kỳ 117

38

A18515

HOÀNG HẠNH HOA

QM24e1

Nợ học phí học kỳ 117

39

A18579

NGUYỄN THỊ HẰNG

QB24g1

Nợ học phí học kỳ 117

40

A18634

TRẦN TRỌNG BÁCH

QE24c2

Nợ học phí học kỳ 117

41

A18721

NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH

QE24d1

Nợ học phí học kỳ 117

42

A18943

NGUYỄN VÂN ANH

XV24a1

Nợ học phí học kỳ 117

43

A19064

NGUYỄN THỊ MAI

QA24g1

Nợ học phí học kỳ 117

44

A19124

TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

QA24c2

Nợ học phí học kỳ 117

45

A19181

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

QB24b2

Nợ học phí học kỳ 117

46

A19252

LÊ KHÁNH CHI

QA24d1

Nợ học phí học kỳ 117

47

A19523

DƯƠNG ĐỨC TRUNG

QE24a1

Nợ học phí học kỳ 117

48

A19625

TRẦN VIỆT TRUNG

QH24g1

Nợ học phí học kỳ 117

49

A19639

NGUYỄN QUANG ANH

QM24c1

Nợ học phí học kỳ 117

50

A19786

BÙI THỊ LIÊN

QA24d2

Nợ học phí học kỳ 117

51

A19870

NGUYỄN THỊ THU HÀ

QB24d3

Nợ học phí học kỳ 117

52

A19938

NGUYỄN HOÀNG THẮNG

QB24g4

Nợ học phí học kỳ 117

53

A19949

NGUYỄN HƯƠNG TRÀ

QF24d3

Nợ học phí học kỳ 117

54

A20055

NGUYỄN THỊ THU TRANG

QM24g2

Nợ học phí học kỳ 117

55

A20117

NGUYỄN KHÁNH VÂN

QB24d3

Nợ học phí học kỳ 117

56

A20128

NGUYỄN LÊ HOÀNG

QE24c1

Nợ học phí học kỳ 117

57

A20146

PHẠM NGỌC DŨNG

QA24g3

Nợ học phí học kỳ 117

58

A20176

TRẦN MAI ANH

QB24g5

Nợ học phí học kỳ 117

59

A20233

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

QB24g5

Nợ học phí học kỳ 117

60

A20360

LƯƠNG DUY HẢI

QF25a1

Nợ học phí học kỳ 117

61

A20388

NGUYỄN TUẤN ĐẠT

QB25e1

Nợ học phí học kỳ 117

62

A20395

NGUYỄN THÙY LINH

QM25c1

Nợ học phí học kỳ 117

63

A20438

BÙI THU TRANG

QM25a1

Nợ học phí học kỳ 117

64

A20484

KIỀU VĂN NINH

QE25g1

Nợ học phí học kỳ 117

65

A20496

BÙI YẾN NHI

QF25d1

Nợ học phí học kỳ 117

66

A20505

VŨ NGỌC SƠN

QE25a1

Nợ học phí học kỳ 117

67

A20510

ĐỖ THỦY TIÊN

QF25g1

Nợ học phí học kỳ 117

68

A20559

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

QA25c1

Nợ học phí học kỳ 117

69

A20569

LÊ THẢO LINH

QA25b1

Nợ học phí học kỳ 117

70

A20595

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

QE25c1

Nợ học phí học kỳ 117

71

A20626

DƯƠNG THỊ PHƯỢNG

QE25b1

Nợ học phí học kỳ 117

72

A20633

ĐOÀN NGUYỄN KIỀU TRANG

XV25a1

Nợ học phí học kỳ 117

73

A20675

HOÀNG NGUYỄN HOÀNG ANH

QM25c1

Nợ học phí học kỳ 117

74

A20688

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

QA25b1

Nợ học phí học kỳ 117

75

A20706

NGÔ MINH ĐẠT

QF25c1

Nợ học phí học kỳ 117

76

A20726

TRẦN THỊ HƯƠNG

QM25g1

Nợ học phí học kỳ 117

77

A20759

TRẦN HẢI NAM

QF25g2

Nợ học phí học kỳ 117

78

A20827

NGUYỄN NGỌC QUỲNH

XV25g1

Nợ học phí học kỳ 117

79

A20830

PHẠM THANH MAI

QM25g1

Nợ học phí học kỳ 117

80

A20832

NGUYỄN NGỌC BÁ TRỨ

QA25g3

Nợ học phí học kỳ 117

81

A20900

NGUYỄN HOÀNG NAM PHƯƠNG

QM25g1

Nợ học phí học kỳ 117

82

A20912

ĐỖ THỊ KIỀU OANH

QM25g1

Nợ học phí học kỳ 117

83

A20921

ĐÀM THỦY TIÊN

QA25g3

Nợ học phí học kỳ 117

84

A21015

PHẠM THỊ TRÀ MY

QM25d1

Nợ học phí học kỳ 117

85

A21039

NGUYỄN HÀ NAM HẢI

QM25e1

Nợ học phí học kỳ 117

86

A21043

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

QA25g3

Nợ học phí học kỳ 117

87

A21076

VŨ THỊ PHƯƠNG LY

QA25c2

Nợ học phí học kỳ 117

88

A21089

NGUYỄN THỊ LAN

QM25b1

Nợ học phí học kỳ 117

89

A21188

PHAN NGỌC DIỆP

QB25g2

Nợ học phí học kỳ 117

90

A21198

NGUYỄN THUẬN AN

QF25e2

Nợ học phí học kỳ 117

91

A21202

ĐỖ THỊ HÀ THU

QA25g4

Nợ học phí học kỳ 117

92

A21307

HOÀNG DIỆU HƯƠNG

QA25d1

Nợ học phí học kỳ 117

93

A21320

NGUYỄN THANH MAI

QA25b2

Nợ học phí học kỳ 117

94

A21346

ĐỖ THỊ THANH THÚY

QF25d1

Nợ học phí học kỳ 117

95

A21477

TRẦN PHƯƠNG HỒNG

XV25a1

Nợ học phí học kỳ 117

96

A21479

HỒ TIỂU LINH

QM25b1

Nợ học phí học kỳ 117

97

A21504

ĐỖ THỊ HIỀN

QA25c2

Nợ học phí học kỳ 117

98

A21537

NGUYỄN DOÃN HÙNG

QF25g4

Nợ học phí học kỳ 117

99

A21572

NGUYỄN TIẾN DŨNG

QF25g4

Nợ học phí học kỳ 117

100

A21582

LÊ DUY ANH

QM25c1

Nợ học phí học kỳ 117

101

A21609

LÊ THANH THỦY

QE25g3

Nợ học phí học kỳ 117

102

A21611

NGUYỄN NGỌC SƠN TÙNG

QE25g3

Nợ học phí học kỳ 117

103

A21627

ĐẶNG THỊ THU HẰNG

QF25d1

Nợ học phí học kỳ 117

104

A21628

LÊ TUẤN ANH

QE25g3

Nợ học phí học kỳ 117

105

A21631

LÊ THỊ PHƯƠNG ANH

QA25g5

Nợ học phí học kỳ 117

106

A21635

TRẦN THÙY TRANG

QM25e1

Nợ học phí học kỳ 117

107

A21662

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

QE25g3

Nợ học phí học kỳ 117

108

A21701

NGUYỄN VĂN TRUNG

QB25g3

Nợ học phí học kỳ 117

109

A21708

CHU THÀNH LONG

QE25b1

Nợ học phí học kỳ 117

110

A21724

HỒ THỊ THÀNH

QA25g6

Nợ học phí học kỳ 117

111

A21754

BÙI THỊ THU HẰNG

QA25g6

Nợ học phí học kỳ 117

112

A21755

HUỲNH QUANG MINH

QB25e1

Nợ học phí học kỳ 117

113

A21773

HOÀNG THU HIỀN

QM25c1

Nợ học phí học kỳ 117

114

A21803

LÊ NAM SƠN

QM25g1

Nợ học phí học kỳ 117

115

A21841

NGUYỄN NGỌC LY

QB25g3

Nợ học phí học kỳ 117

116

A21876

LƯU VĂN LINH

QF25g5

Nợ học phí học kỳ 117

117

A21907

HOÀNG THỊ DIỆU LINH

QE25c1,QF25c1

Nợ học phí học kỳ 117

118

A21927

ĐÀO XUÂN HIẾU

QB25g3

Nợ học phí học kỳ 117

119

A21928

PHẠM THẾ QUYỀN

QE25g3

Nợ học phí học kỳ 117

120

A21939

LÊ THỊ THANH LOAN

QA25g6

Nợ học phí học kỳ 117

121

A22042

NGUYỄN THANH TUẤN

QB25g3

Nợ học phí học kỳ 117

122

A22043

NGUYỄN THANH LIÊM

QF25c3

Nợ học phí học kỳ 117

123

A22063

LÊ PHẠM QUỐC CHIÊM

QE25g3

Nợ học phí học kỳ 117

124

A22074

PHÙNG THỊ HOÀI THƯƠNG

XV25g1

Nợ học phí học kỳ 117

125

A22105

HOÀNG HỒNG QUÂN

QF25g6

Nợ học phí học kỳ 117

126

A22107

NGUYỄN LÝ PHƯƠNG THẢO

QE25c1

Nợ học phí học kỳ 117

127

A22108

PHẠM MINH TUẤN

SN25g2

Nợ học phí học kỳ 117

128

A22216

NGUYỄN HỮU NINH

QE25g3

Nợ học phí học kỳ 117

129

A22287

NGUYỄN HẢI LINH

QE25g2

Nợ học phí học kỳ 117

130

A22334

ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG

QA26g1

Nợ học phí học kỳ 117

131

A22340

VY THU HÀ

QF26g3

Nợ học phí học kỳ 117

132

A22354

NGUYỄN KHÁNH DUY

QE26e1

Nợ học phí học kỳ 117

133

A22378

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

QM26e1

Nợ học phí học kỳ 117

134

A22387

NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

QA26g1

Nợ học phí học kỳ 117

135

A22394

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

QF26g1

Nợ học phí học kỳ 117

136

A22395

ĐOÀN THẠCH THẢO

QE26d3

Nợ học phí học kỳ 117

137

A22398

ĐÀO VĂN SÁNG

QA26g1

Nợ học phí học kỳ 117

138

A22411

HOÀNG NGỌC ANH

QA26d1

Nợ học phí học kỳ 117

139

A22427

BÙI ĐỨC GIANG

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 117

140

A22436

PHẠM THÙY DƯƠNG

QA26g1

Nợ học phí học kỳ 117

141

A22440

LÊ VIỆT HÀ

QE26e1

Nợ học phí học kỳ 117

142

A22457

TRẦN HẢI VÂN

QE26d1

Nợ học phí học kỳ 117

143

A22501

PHẠM VIẾT HOÀNG

SP26g1

Nợ học phí học kỳ 117

144

A22503

NGUYỄN THỊ THU HÀ

QA26g1

Nợ học phí học kỳ 117

145

A22516

LƯU TUẤN ANH

QF26g1

Nợ học phí học kỳ 117

146

A22552

ĐINH THỊ THÙY TRANG

QA26e1

Nợ học phí học kỳ 117

147

A22597

ĐẶNG TIẾN ĐẠT

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 117

148

A22604

ĐỖ THÀNH NHÂN

QE26g1

Nợ học phí học kỳ 117

149

A22609

PHẠM XUÂN TÀI

QE26e1

Nợ học phí học kỳ 117

150

A22650

ĐỖ NGỌC VŨ

QA26g1

Nợ học phí học kỳ 117

151

A22653

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

QF26g3

Nợ học phí học kỳ 117

152

A22664

TRẦN VIỆT HÙNG

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 117

153

A22666

LÊ QUANG HIỂN

QE26d1

Nợ học phí học kỳ 117

154

A22684

BÙI QUANG THÁI

QE26d1

Nợ học phí học kỳ 117

155

A22691

NGUYỄN NGỌC QUÝ

QE26e1

Nợ học phí học kỳ 117

156

A22709

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

QB26g1

Nợ học phí học kỳ 117

157

A22777

VŨ HOÀNG ANH

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 117

158

A22785

PHAN ANH TÚ

QM26e1

Nợ học phí học kỳ 117

159

A22882

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 117

160

A22899

DƯƠNG THỊ THU UYÊN

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 117

161

A22904

TRẦN VĂN NAM

QM26d1

Nợ học phí học kỳ 117

162

A22944

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

QA26e2

Nợ học phí học kỳ 117

163

A22951

PHẠM TỐ UYÊN

QM26d1

Nợ học phí học kỳ 117

164

A22976

NGUYỄN VĂN HOÀNG

QE28d1

Nợ học phí học kỳ 117

165

A22995

VŨ THỊ NHƯ

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 117

166

A23008

TRẦN THỊ HẢI YẾN

QA26g2

Nợ học phí học kỳ 117

167

A23043

ĐINH PHƯƠNG HOA

QF26d1

Nợ học phí học kỳ 117

168

A23060

NGUYỄN NGỌC DUY

QM26b1

Nợ học phí học kỳ 117

169

A23063

PHẠM THANH HẢI

QE26g2

Nợ học phí học kỳ 117

170

A23068

PHẠM TUẤN ANH

QB26g1

Nợ học phí học kỳ 117

171

A23086

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

QA26g2

Nợ học phí học kỳ 117

172

A23093

NGUYỄN TRỌNG THẮNG

SP26d1

Nợ học phí học kỳ 117

173

A23102

TRẦN MỸ DUYÊN

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 117

174

A23176

TRẦN MỸ HẠNH

TE26e1

Nợ học phí học kỳ 117

175

A23183

NGUYỄN VĂN HÙNG

QE26e3

Nợ học phí học kỳ 117

176

A23188

LÊ THỊ HẰNG

QE26g2

Nợ học phí học kỳ 117

177

A23190

NGUYỄN THANH TÙNG

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 117

178

A23205

ĐẶNG THỊ ÁNH

QA26e3

Nợ học phí học kỳ 117

179

A23222

TRẦN HUYỀN TRANG

QM26d1

Nợ học phí học kỳ 117

180

A23237

HOÀNG MINH CƯƠNG

QE26d1

Nợ học phí học kỳ 117

181

A23267

NGUYỄN THỌ TRÍ ĐỨC

QF26g2

Nợ học phí học kỳ 117

182

A23286

ĐINH THỊ HUẾ

QA26g3

Nợ học phí học kỳ 117

183

A23316

ĐỖ THU HẰNG

QA26d2

Nợ học phí học kỳ 117

184

A23354

PHẠM THẢO VI

XV26a1

Nợ học phí học kỳ 117

185

A23355

TRẦN MẠNH TRƯỜNG

SN26g2

Nợ học phí học kỳ 117

186

A23363

NGUYỄN VIỆT ANH

QH26g1

Nợ học phí học kỳ 117

187

A23381

BÙI KIỀU OANH

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 117

188

A23399

TRẦN THU HIỀN

QA26g3

Nợ học phí học kỳ 117

189

A23409

PHẠM VĂN NGUYÊN

SN26g2

Nợ học phí học kỳ 117

190

A23439

PHẠM HOÀNG

QF26c1

Nợ học phí học kỳ 117

191

A23463

LÃ MINH THÀNH

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 117

192

A23482

ĐINH HÀ THU

QE26g2

Nợ học phí học kỳ 117

193

A23488

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 117

194

A23506

PHẠM TRUNG HIẾU

QE26c1

Nợ học phí học kỳ 117

195

A23582

NGUYỄN THỊ THẢO TRANG

SN26g2

Nợ học phí học kỳ 117

196

A23592

NGHIÊM PHƯƠNG ANH

XV26g1

Nợ học phí học kỳ 117

197

A23624

NGUYỄN VIỆT HÀ

QA26g3

Nợ học phí học kỳ 117

198

A23629

ĐỖ VIỆT HÀ

QA26d3

Nợ học phí học kỳ 117

199

A23648

TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 117

200

A23663

DƯƠNG HỒNG QUÂN

QM26c1

Nợ học phí học kỳ 117

201

A23667

LẠI YẾN CHI

QF26d2

Nợ học phí học kỳ 117

202

A23672

NGÔ THỊ VIỆT HƯƠNG

XV26e1

Nợ học phí học kỳ 117

203

A23700

VŨ QUỐC TOÀN

QA26e4

Nợ học phí học kỳ 117

204

A23714

NGÔ TRỌNG TIẾN

QE26g3

Nợ học phí học kỳ 117

205

A23719

NGUYỄN THỊ THU TRANG

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 117

206

A23733

HÀ ĐỨC TRUNG

SN26g2

Nợ học phí học kỳ 117

207

A23735

DƯƠNG VĂN CÔNG

QE26e2

Nợ học phí học kỳ 117

208

A23749

HOÀNG NGỌC ANH

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 117

209

A23755

NGUYỄN THANH THANH HUYỀN

QE26g3

Nợ học phí học kỳ 117

210

A23759

MAI THANH HÀ

QB26d1

Nợ học phí học kỳ 117

211

A23782

LÊ TUẤN ANH

QF26g1

Nợ học phí học kỳ 117

212

A23788

VŨ ANH ĐỨC TRUNG

QE26e2

Nợ học phí học kỳ 117

213

A23793

TRẦN THỊ NGỌC LÊ

QE26c1

Nợ học phí học kỳ 117

214

A23796

NGUYỄN THỊ THẢO

QM26e1

Nợ học phí học kỳ 117

215

A23816

HOÀNG NGỌC HUYỀN

QE26e2

Nợ học phí học kỳ 117

216

A23828

CAO XUÂN BÌNH

QE26g3

Nợ học phí học kỳ 117

217

A23835

DIỆP ÁI LINH

QE26d2

Nợ học phí học kỳ 117

218

A23839

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

QE26d2

Nợ học phí học kỳ 117

219

A23855

PHẠM THỊ MAI HOA

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 117

220

A23857

ĐOÀN MỸ LINH

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 117

221

A23901

LÊ THỊ VÂN

SN26e1

Nợ học phí học kỳ 117

222

A23903

TRẦN NGỌC QUYẾT

QB26g1

Nợ học phí học kỳ 117

223

A23931

NGUYỄN THANH HẢI

QE26g1

Nợ học phí học kỳ 117

224

A23941

NGÔ THANH THÚY

QB26d1

Nợ học phí học kỳ 117

225

A23944

VŨ THỊ LAN HƯỜNG

QA26e4

Nợ học phí học kỳ 117

226

A23955

LÊ HOÀNG VIỆT

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 816 Nợ học phí học kỳ 916

227

A23989

NGUYỄN THÀNH ĐẠT

QF26g2

Nợ học phí học kỳ 117

228

A24026

NGÔ THỊ TRÀ MY

QA26g4

Nợ học phí học kỳ 117

229

A24031

ĐINH THÙY ANH

QB26c1

Nợ học phí học kỳ 117

230

A24053

NGUYỄN MINH HẢI

QE26g4

Nợ học phí học kỳ 117

231

A24084

ĐOÀN QUANG HẢI

QE26g4

Nợ học phí học kỳ 117

232

A24092

ĐÀO BẢO TRUNG

XW26d1

Nợ học phí học kỳ 117

233

A24094

TRẦN THỊ THU TRANG

QE26g4

Nợ học phí học kỳ 117

234

A24097

VŨ THỊ LÊ

QA26g4

Nợ học phí học kỳ 117

235

A24125

KIỀU THỊ THU TRANG

QE26d2

Nợ học phí học kỳ 117

236

A24131

NGUYỄN THỊ THÚY

QA26g5

Nợ học phí học kỳ 117

237

A24146

TRỊNH KHÁNH LINH

SN26e1

Nợ học phí học kỳ 117

238

A24148

ĐỖ ĐỨC QUÂN

QB26c1

Nợ học phí học kỳ 117

239

A24154

KHUẤT QUANG SƠN

QH26g1

Nợ học phí học kỳ 117

240

A24168

TRẦN TRUNG KIÊN

QM26c1

Nợ học phí học kỳ 117

241

A24169

ĐÀO TUẤN ANH

QM26d1

Nợ học phí học kỳ 117

242

A24205

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

QF26e2

Nợ học phí học kỳ 117

243

A24225

NGUYỄN NHƯ BÁCH

QE26g4

Nợ học phí học kỳ 117

244

A24231

BÙI NGỌC LIÊN

QA26g5

Nợ học phí học kỳ 117

245

A24248

ĐẶNG ANH TÀI

QM26e1

Nợ học phí học kỳ 117

246

A24250

ĐẶNG GIA CƯỜNG

QE26g4

Nợ học phí học kỳ 117

247

A24292

NGUYỄN KHẮC BẢO HƯNG

QB26e1

Nợ học phí học kỳ 117

248

A24325

NGUYỄN MINH KHÁNH

QF27e1

Nợ học phí học kỳ 117

249

A24360

NGUYỄN NGỌC BÍCH

QE27g1

Nợ học phí học kỳ 117

250

A24378

ĐÀO QUANG KHẢI

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 117

251

A24434

LÊ CHUNG HIẾU

QE27e1

Nợ học phí học kỳ 117

252

A24451

LÊ TUẤN THÀNH

QE27g1,QF27g1

Nợ học phí học kỳ 117

253

A24461

NGUYỄN DUY TUYÊN

XW27g1

Nợ học phí học kỳ 117

254

A24516

NGUYỄN HOÀNG SƠN

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 117

255

A24522

TRẦN VIỆT          NGA

QE27c1

Nợ học phí học kỳ 117

256

A24529

ĐẶNG HOÀNG MAI

QF27e1

Nợ học phí học kỳ 117

257

A24540

ĐỖ THỊ YẾN

XV27a1

Nợ học phí học kỳ 117

258

A24547

NGUYỄN DUY KHÁNH

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 117

259

A24548

BÙI TRƯỜNG GIANG

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 117

260

A24603

NGUYỄN THỤC ANH

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 117

261

A24604

NGUYỄN VIỆT QUANG

QM27b1

Nợ học phí học kỳ 117

262

A24615

NGUYỄN QUANG HUY

QF27b1

Nợ học phí học kỳ 117

263

A24631

NGUYỄN THU HẰNG

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 117

264

A24656

DƯƠNG THỊ NGỌC TRÂM

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 117

265

A24704

HOÀNG HÀ

QH27e1

Nợ học phí học kỳ 117

266

A24706

NGÔ THU TRANG

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 117

267

A24742

TRỊNH NGỌC ÁNH

QE27g1

Nợ học phí học kỳ 117

268

A24826

PHÙNG CÔNG HUY

XW27g1

Nợ học phí học kỳ 117

269

A24843

VŨ THỊ HÀ GIANG

XW27g1

Nợ học phí học kỳ 117

270

A24897

TRẦN THÁI HÀ

QE27c1

Nợ học phí học kỳ 117

271

A24903

DƯƠNG PHƯỢNG ANH

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 117

272

A24904

TRẦN ÁNH NGỌC

QM27b1

Nợ học phí học kỳ 117

273

A24940

ĐỖ DIỆU LINH

QM27d1

Nợ học phí học kỳ 117

274

A24941

BÙI TRUNG KIÊN

QF27d1

Nợ học phí học kỳ 117

275

A24965

NGUYỄN ĐỨC VIỆT

QF27c1

Nợ học phí học kỳ 117

276

A24996

ĐÀM TÚ ANH

SP27g1

Nợ học phí học kỳ 117

277

A25009

PHẠM THỊ THU HUYỀN

QM27a1

Nợ học phí học kỳ 117

278

A25022

ĐÀO THỊ QUỲNH TRANG

QM27e1

Nợ học phí học kỳ 117

279

A25027

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

QA27c1

Nợ học phí học kỳ 117

280

A25041

NGUYỄN NHẬT LY

QA27g2

Nợ học phí học kỳ 117

281

A25056

TRỊNH THỊ HOÀNG HÀ

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 117

282

A25057

PHÙNG HƯNG

QA27g2

Nợ học phí học kỳ 117

283

A25085

CAO THỊ THU THẢO

XV27d1

Nợ học phí học kỳ 117

284

A25090

NGUYỄN VĂN ĐỨC

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 117

285

A25109

DƯƠNG QUANG HẢI

QE27g2

Nợ học phí học kỳ 117

286

A25115

THÁI MINH NGỌC

QA27c1

Nợ học phí học kỳ 117

287

A25118

CHU DIỆU LINH

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 117

288

A25119

LÊ QUỲNH ANH

QE27g2

Nợ học phí học kỳ 117

289

A25161

NGHIÊM QUỐC HUY

QE27e1

Nợ học phí học kỳ 117

290

A25235

PHẠM THỊ THANH MAI

QF27b1

Nợ học phí học kỳ 117

291

A25244

VŨ HẰNG HÀ

QM27c1

Nợ học phí học kỳ 117

292

A25264

HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH

QA27c1

Nợ học phí học kỳ 117

293

A25266

NGUYỄN THỊ LAN ANH

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 117

294

A25268

DƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG

QA27g2

Nợ học phí học kỳ 117

295

A25322

LÊ THU HƯƠNG

QA27g2

Nợ học phí học kỳ 117

296

A25325

BÙI THỊ MAI LINH

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 117

297

A25349

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 117

298

A25350

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

QA27g2

Nợ học phí học kỳ 117

299

A25354

PHẠM KHÁNH LINH

QT27d1

Nợ học phí học kỳ 117

300

A25360

NGUYỄN THỊ THANH TRANG

QE27g2

Nợ học phí học kỳ 117

301

A25370

TRẦN MỸ LINH

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 117

302

A25372

NGUYỄN QUÝ LUÂN

QH27e1

Nợ học phí học kỳ 117

303

A25384

NGUYỄN NGỌC THÚY

QB27c1

Nợ học phí học kỳ 117

304

A25388

BÙI THU THẢO

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 117

305

A25400

NGUYỄN THỊ CHUNG ANH

XV27a1

Nợ học phí học kỳ 117

306

A25437

TRẦN THỊ PHƯƠNG

SP27g1

Nợ học phí học kỳ 117

307

A25462

NGUYỄN THU TRANG

QA27b1

Nợ học phí học kỳ 117

308

A25467

ĐỖ CHÍ CHUNG

QE27e2

Nợ học phí học kỳ 117

309

A25468

HOÀNG NGUYỄN VÂN ANH

QM27d1

Nợ học phí học kỳ 117

310

A25492

NGUYỄN ĐỨC ANH

QF27e1

Nợ học phí học kỳ 117

311

A25501

BÙI VĂN LƯU

QB27g1

Nợ học phí học kỳ 117

312

A25508

NGUYỄN THỊ DUY VƯỢNG

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 117

313

A25516

ĐOÀN THANH TÙNG

QM27c1

Nợ học phí học kỳ 117

314

A25529

DƯƠNG NHẬT ANH

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 117

315

A25602

LƯƠNG NGỌC HIẾU

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 117

316

A25607

LÊ HỒNG PHƯỢNG ANH

QA27b1

Nợ học phí học kỳ 117

317

A25618

NGUYỄN THU NGÂN

QE27g1

Nợ học phí học kỳ 117

318

A25630

LÊ THỊ THUỶ TIÊN

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 117

319

A25684

NGUYỄN THANH HẰNG

QA27e2

Nợ học phí học kỳ 117

320

A25686

ĐỖ VĂN TÀI

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 117

321

A25693

LÊ HOÀNG MINH GIANG

QA27c1

Nợ học phí học kỳ 117

322

A25706

THÁI HOÀNG THƯ

QA27g4

Nợ học phí học kỳ 117

323

A25712

HUỲNH THỊ PHƯƠNG ANH

QA27g4

Nợ học phí học kỳ 117

324

A25716

PHẠM QUANG ĐẠT

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 117

325

A25737

NGUYỄN THỊ NHUNG

QE27g3

Nợ học phí học kỳ 117

326

A25743

PHẠM THỊ HƯỜNG

QA27g4

Nợ học phí học kỳ 117

327

A25750

ĐOÀN MINH THÀNH

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 117

328

A25767

HOÀNG PHẠM VÂN ANH

XW27g1

Nợ học phí học kỳ 117

329

A25779

NGUYỄN THỊ NHÀN

XW27g1

Nợ học phí học kỳ 117

330

A25789

ĐÀM THU THUỶ TIÊN

XV27e1

Nợ học phí học kỳ 117

331

A25792

PHẠM HỒNG HẠNH

QA27g4

Nợ học phí học kỳ 117

332

A25799

TẠ MINH TUẤN

XV27e1

Nợ học phí học kỳ 117

333

A25857

HOÀNG VĂN HUỲNH

QE27g4

Nợ học phí học kỳ 117

334

A25866

TRẦN TUẤN BẢO

XW27g2

Nợ học phí học kỳ 117

335

A25877

NGÔ THỊ CẨM TÚ

XV27e1

Nợ học phí học kỳ 117

336

A25878

VŨ MINH NGỌC

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 117

337

A25892

MINH ĐỨC MẠNH

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 117

338

A25906

LÊ THỊ BÍCH THỦY

QA27g4

Nợ học phí học kỳ 117

339

A25909

NGUYỄN LÊ THÀNH LONG

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 117

340

A25957

NGUYỄN MINH ANH

QE27g4

Nợ học phí học kỳ 117

341

A25984

NGUYỄN VĂN HUY

SP27g1

Nợ học phí học kỳ 117

342

A26012

CHU THỊ THANH THẢO

QA27g5

Nợ học phí học kỳ 117

343

A26014

PHAN HÙNG PHI

XW27g2

Nợ học phí học kỳ 117

344

A26019

ĐỒNG NGỌC ANH

QA27g5

Nợ học phí học kỳ 117

345

A26049

NGUYỄN KHÁNH LINH

XW27d1

Nợ học phí học kỳ 117

346

A26058

TRẦN NGUYÊN HIẾU NGUYỄN

XV27a1

Nợ học phí học kỳ 117

347

A26111

NGUYỄN THỊ NHUNG

QM27e1

Nợ học phí học kỳ 117

348

A26112

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 117

349

A26165

TRƯƠNG VIỆT HIẾU

QB27g2

Nợ học phí học kỳ 117

350

A26199

LÊ HÀ MY

QB27g2

Nợ học phí học kỳ 117

351

A26205

NGUYỄN PHƯƠNG THANH

QT27c1

Nợ học phí học kỳ 117

352

A26239

THÁI THẢO PHƯƠNG

QM27b1

Nợ học phí học kỳ 117

353

A26246

NGUYỄN THU GIANG

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 117

354

A26249