Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017  

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 – 2018

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A19590

Lê Minh Quí

QA24d2

GE202A

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

2

A21188

Phan Ngọc Diệp

QB25g2

GE202A

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

3

A23463

Lã Minh Thành

QM26g1

GE202A

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

4

A23817

Nguyễn Xuân Chung

SN26g2

GE202A

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

5

A24451

Lê Tuấn Thành

QE27g1,QF27g1

GE202A

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

6

A26108

Lương Tiến Anh

QE27g1

GE202A

Tiếng Anh sơ trung cấp 2Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.