Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi, HKI, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (khóa 30)

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 100/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi,

HKI, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (khóa 30)

1. Danh sách các lớp hủy

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

ANHSC2.8 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 8 – 9)

2

G103

Tiếng Anh sơ cấp 3

ANHSC3.10 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 – 9)

3

GJ101

Tiếng Nhật 1

NHAT1.4 (DIEUDUONG_K30) (thứ Năm, giờ  1- 2; thứ Bảy, giờ 1 – 4)

2. Danh sách các lớp ghép:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp ghép

Lớp mới

1

GE101

Tiếng Anh sơ cấp 1

ANHSC1.18

ANHSC1.19

ANHSC1.20

ANHSC1.18 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 - 9)

ANHSC1.20 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 - 9)

ANHSC1.24

ANHSC1.33

ANHSC1.33 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 3 - 4)

2

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

ANHSC2.3

ANHSC2.17

ANHSC2.17 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 8 - 9)

ANHSC2.7

ANHSC2.9

ANHSC2.7 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 8 - 9)

3

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

ANHSC3.5

ANHSC3.6

ANHSC3.5 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 8 - 9)

3. Danh sách các lớp gộp - tách đôi:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp gộp

Lớp tách đôi

1

GE301

Tiếng Anh trung cấp 1

ANHTC1.22

ANHTC1.23

ANHTC1.22 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2; khoảng mã: A28509 – A31509)

ANHTC1.23 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2; khoảng mã: A31516 - A32166)Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.