Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Trả kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh (khóa 30)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:94/TB-ĐT

         Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2017


THÔNG BÁO
 

Trả kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh (khóa 30)

Nhà trường đã tổng kết và đưa điểm thi vượt cấp Tiếng Anh của sinh viên khóa 30 lên trang web http://www.thanglong.edu.vn. Sinh viên vào mục TRA CỨU ĐIỂM THI TIẾNG ANH VƯỢT CẤP NĂM 2017” để biết điểm thi cụ thể.

Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.