Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017

(Khóa 29)

Ngày 3/8/2017, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 của sinh viên trên trang web http://dangkyhoc.thanglong.edu.vn 

Cách xem: vào phần Góc sinh viên → chọn mục Phiếu báo điểmChọn học kỳGửi đi.

Các môn sau đây chưa có điểm: TH chăm sóc sức khỏe tâm thần (NR415D); TH CSSK người cao tuổi và bệnh nhân HH (NR416D), LT điều dưỡng các bệnh ngoại khoa 2 (NR335A)Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.