Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Xét buộc thôi học (BTH) cho sinh viên có số tín chỉ chung tích lũy = 0 ở một học kỳ chính (HK3 Nhóm 1 2016-2017)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Xét buộc thôi học (BTH) cho sinh viên

có số tín chỉ chung tích lũy = 0 ở một học kỳ chính

         Tại điều 27 - Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐHT-ĐHTL ngày 30/8/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long chỉnh sửa theo Quyết định số 262/QĐHT-ĐHTL ngày 17/9/2013 và Quyết định số 227/QĐHT-ĐHTL ngày 9/9/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long quy định: “Sau mỗi học kỳ sinh viên xét bị buộc thôi học (BTH) trong trường hợp: tự ý bỏ học không có lý do hoặc số tín chỉ chung tích lũy (TCCTL) = 0 ở một học kỳ chính”.

            Thực hiện quy định trên, nhà trường đã tổng kết số TCCTL của từng sinh viên trong học kỳ III, nhóm 1, năm học 2016 – 2017 so với số TCCTL của học kỳ II, nhóm 1, năm học 2016 – 2017 nên những sinh viên có số TCCTL = 0 sẽ bị xét BTH.

Nhà trường thông báo cho những sinh viên thuộc diện trên được biết.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.