Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017

(Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 27)

Ngày 30/5/2017, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên → chọn mục Phiếu báo điểmChọn học kỳGửi đi.

Các môn sau đây chưa có điểm: Khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe (NR233); Truyền thông và giáo dục sức khỏe (PH237); Đạo đức y học (PH201).Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.