Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ III, NHÓM 1, NĂM HỌC 2016 - 2017 (Dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA,

HỌC KỲ III, NHÓM 1, NĂM HỌC 2016 - 2017 (Dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

 

I/ CHUYỂN NGÀNH:

TT

Họ và tên

Mã SV

Chuyên ngành cũ

Chuyên ngành mới

Môn chuyển điểm

1

Đỗ Ngọc Tú

A18007

QB23b1

QM23b1

2

Nguyễn Thị Phương Ngân

A21049

QB25g2

QF25g1

3

Nguyễn Thị Lan

A21089

QB25b1

QM25b1

4

Trần Thùy Trang

A21635

QB25e1

QM25e1

5

Lê Nam Sơn

A21803

QF25g5

QM25g1

6

Trần Thế Chung

A21848

QB25a1

QM25a1

7

Đoàn Thạch Thảo

A22395

QF26d1

QE26d3

8

Đinh Thu Hương

A23138

QF26d1

QE26d1

9

Vũ Huy Vượng

A23979

QB26d1

QF26d2

10

Hoàng Trâm Anh

A24343

QE27c1

QM27c1

11

Lương Mạnh Hà

A24397

QA27g1

QM27g1

12

Lại Minh Lý

A24439

QE27g1

QM27g1

13

Nguyễn Việt Quang

A24604

QF27b1

QM27b1

14

Nguyễn Thanh Hương

A24635

QA27d1

QM27d1

15

Ngô Thu Trang

A24706

QA27g1

QM27g1

16

Phan Hoài Nam

A24985

QB27c1

QM27c1

17

Dương Thị Minh Tuyết

A25341

QB27e1

QF27e1

18

Dương Việt Trung

A25478

QB27g1

QF27g3

19

Nguyễn Khánh Thu Anh

A25676

QB27g1

QF27g2

20

Bùi Ngọc Lan Phương

A25718

QB27g2

QF27g2

21

Đinh Tô Ny

A25797

QB27g2

QM27g1

22

Nguyễn Anh Hào

A26087

QA27g5

QE27g4

23

Nguyễn Đình Đạt

A26229

QA27g5

QE27g4

II/ CHUYỂN KHOA:

TT

Họ và tên

Mã SV

Chuyên ngành cũ

Chuyên ngành mới

Môn chuyển điểm

1

Trần Thanh Tùng

A25581

QB27d1

QT27d1

BA102 → BA101

III/ HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA:

TT

Họ và tên

Mã SV

Chuyên ngành 1

Chuyên ngành 2

Môn chuyển điểm

1

Trương Mạnh Tùng

A22548

QE26c1

  QM26c1

2

Nguyễn Thị Thanh Hương

A23251

QA26e3

QM26e1Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.