Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2017    

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 – 2017

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A16547

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

QA23D1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

2

A18618

ĐÀO NGUYÊN

QM24E1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

3

A18618

ĐÀO NGUYÊN

QM24E1

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

4

A18962

ĐỖ ANH TÚ

QF24C2

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

5

A18962

ĐỖ ANH TÚ

QF24C2

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

6

A20061

ĐỖ HỮU THÁI

TI24G1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

7

A20659

NGUYỄN THANH QUÝ

QA25G2

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

8

A21515

ĐẶNG THỊ HƯƠNG

NE25A3

GE142

ENGLISH 2

9

A21958

NGÔ THÙY VÂN

NJ25B1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

10

A21958

NGÔ THÙY VÂN

NJ25B1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

11

A22347

NGUYỄN ĐỨC QUÂN

QM26G1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

12

A22397

BÙI ĐOÀN CÔNG

XW26G1

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

13

A22466

NGUYỄN BẢO LÂM

NE26A1

GE142

ENGLISH 2

14

A22508

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

NE26A1

GE142

ENGLISH 2

15

A22550

HỒ HƯƠNG LY

NJ26D1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

16

A22550

HỒ HƯƠNG LY

NJ26D1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

17

A22642

ĐÀM THỊ THẢO LY

QA26E1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

18

A22775

VŨ THỊ THÙY DƯƠNG

NE26A2

GE142

ENGLISH 2

19

A22959

NGUYỄN HƯƠNG LY

QB26E1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

20

A22959

NGUYỄN HƯƠNG LY

QB26E1

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

21

A23099

LÊ THU HÀ

QF26E1

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

22

A23178

TRẦN THỊ MỸ LINH

QE26E2

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

23

A23216

TRẦN THỊ KIỀU TRANG

QF26G2

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

24

A23236

NGUYỄN THỊ THU

NZ26G1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

25

A23271

NGHIÊM THỊ NHƯ HOA

NZ26C1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

26

A23381

BÙI KIỀU OANH

QT27A1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

27

A23381

BÙI KIỀU OANH

QT27A1

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

28

A23384

VŨ NGỌC SƠN

TI26D1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

29

A23384

VŨ NGỌC SƠN

TI26D1

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

30

A23394

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

SN26G2

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

31

A23394

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

SN26G2

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

32

A23463

LÃ MINH THÀNH

QM26G1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

33

A23476

NGUYỄN HÀ LINH

NZ26C1

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

34

A23522

NGUYỄN THỊ LINH

NJ26D4

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

35

A23797

PHAN THỊ LANH

QE26G3

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

36

A24040

NGUYỄN THỊ HUYỀN

NZ26E1

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

37

A24161

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

NE26A6

GE142

ENGLISH 2

38

A24191

NGUYỄN THỊ SAO

NJ26G2

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

39

A24192

PHẠM THỊ HƯƠNG TRÀ

NJ26E2

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

40

A24334

NGUYỄN DIỆU QUỲNH

NJ27G1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

41

A24347

NGUYỄN QUỲNH MAI

NJ27D1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

42

A24421

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NJ27G1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

43

A24592

NGUYỄN THU HIỀN

NJ27D1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

44

A24592

NGUYỄN THU HIỀN

NJ27D1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

45

A24592

NGUYỄN THU HIỀN

NJ27D1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

46

A24622

LÊ VIỆT TÙNG

NJ27C1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

47

A24642

CAO THỊ MINH KHÁNH

NJ27C1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

48

A24687

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

NJ27D1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

49

A24901

NGUYỄN THỊ HIỀN

NE27A7

GE142

ENGLISH 2

50

A24919

LÊ NA

QM27D1

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

51

A24935

NGUYỄN THỊ HUYỀN

NJ27E2

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

52

A24935

NGUYỄN THỊ HUYỀN

NJ27E2

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

53

A25057

PHÙNG HƯNG

QA27G2

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

54

A25219

LÊ HỒNG NGỌC

NJ27G2

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

55

A25411

NGUYỄN THỊ HOAN

NJ27G3

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

56

A25416

NGUYỄN THỊ HOA

NJ27G3

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

57

A25416

NGUYỄN THỊ HOA

NJ27G3

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

58

A25694

PHẠM THANH NIÊM

QA27G4

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

59

A25694

PHẠM THANH NIÊM

QA27G4

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

60

A25848

PHẠM THÙY VÂN

QE27E2

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

61

A25938

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

NJ27G4

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

62

A26073

NGUYỄN THANH HÀ

QT27E1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

63

A26302

NGUYỄN THÙY LINH

NJ28G1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

64

A26324

TRẦN DUY HƯNG

NJ28E1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

65

A26325

NGUYỄN THỊ HẰNG

NJ28G1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

66

A26330

TRẦN THU HỒNG

NK29A1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

67

A26330

TRẦN THU HỒNG

NK29A1

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

68

A26346

PHẠM THỊ LỆ QUYÊN

NJ28G1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

69

A26372

BÙI THỊ KHÁNH LY

NJ28G1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

70

A26400

PHẠM VƯƠNG QUỲNH CHIÊN

NJ28G1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

71

A26428

ĐẶNG THU HUYỀN

NJ28G1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

72

A26428

ĐẶNG THU HUYỀN

NJ28G1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

73

A26429

PHẠM THANH TÙNG

NJ28E1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

74

A26436

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

NJ28S1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

75

A26436

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

NJ28S1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

76

A26436

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

NJ28S1

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

77

A26448

NGUYỄN MINH HIẾU

XV28D1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

78

A26463

PHẠM ÁNH TUYẾT

NJ28G2

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

79

A26509

ĐỖ THU HUYỀN

NJ28D1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

80

A26510

NGUYỄN THANH LOAN

NJ28D1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

81

A26510

NGUYỄN THANH LOAN

NJ28D1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

82

A26573

NGUYỄN THỊ XUÂN

NJ28G2

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

83

A26573

NGUYỄN THỊ XUÂN

NJ28G2

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

84

A26574

HOÀNG THỊ MỸ ANH

NJ28G2

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

85

A26586

NGUYỄN THÀNH CÔNG

NJ28S1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

86

A26589

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

NJ28G2

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

87

A26591

PHAN THỊ TRINH

NJ28G2

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

88

A26592

NGUYỄN THỊ TÚ LAN

NJ28G2

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

89

A26606

PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG

NJ28E1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

90

A26626

CHU THỊ HẰNG

NJ28E1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

91

A26636

NGUYỄN THỊ DIỆP

NJ28G3

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

92

A26641

TRẦN HUYỀN TRANG

NJ28E1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

93

A26643

TRẦN THỊ THU GIANG

NJ28G3

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

94

A26686

ĐÀM LÊ THANH CHI

NJ28E1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

95

A26690

VŨ NGỌC ÁNH

NJ28E1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

96

A26706

NGUYỄN HÀ THI

NJ28D1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

97

A26706

NGUYỄN HÀ THI

NJ28D1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

98

A26712

PHẠM THỊ QUI

NJ28A1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

99

A26733

PHAN HOÀNG KIM

NJ28G3

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

100

A26733

PHAN HOÀNG KIM

NJ28G3

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

101

A26742

ĐINH THỊ TRANG

NJ28G3

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

102

A26758

ĐỖ PHƯƠNG NGÂN

NJ28B1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

103

A26759

HOÀNG MAI ANH

NJ28E1

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

104

A26759

HOÀNG MAI ANH

NJ28E1

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

105

A26790

ĐỖ THỊ MAI TRANG

NJ28E2

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

106

A26793

PHẠM MAI LAN

NJ28G4

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

107

A26793

PHẠM MAI LAN

NJ28G4

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

108

A26804

PHẠM CHI LINH

NJ28G4

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

109

A26804

PHẠM CHI LINH

NJ28G4

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

110

A26819

ĐỖ THỊ HOA

NJ28G4

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

111

A26840

PHẠM THỊ THANH HUẾ

NJ28G4

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

112

A26841

LÊ HẢI ANH

NJ28E2

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

113

A26867

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

NJ28E2

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

114

A26896

ĐẶNG THU HUYỀN

NJ28G4

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

115

A26916

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

NJ28G4

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

116

A26922

NGUYỄN THU HIỀN

NJ28G4

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

117

A26922

NGUYỄN THU HIỀN

NJ28G4

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

118

A26938

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

NJ28G4

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

119

A26938

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

NJ28G4

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

120

A26943

NGÔ THỊ LINH

NJ28G4

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

121

A26943

NGÔ THỊ LINH

NJ28G4

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

122

A26944

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

NJ28G4

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

123

A26945

NGUYỄN THỊ THU THẢO

NJ28G6

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

124

A26955

NGUYỄN THỊ LAN ANH

NJ28E2

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

125

A27095

TRẦN THỊ XUYẾN

NJ28G5

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

126

A27099

HOÀNG ĐÌNH CÔNG

NJ28G5

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

127

A27139

TẠ ĐỨC TRUNG

NJ28D1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

128

A27144

HỒ THỊ THU TRANG

NJ28G5

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

129

A27144

HỒ THỊ THU TRANG

NJ28G5

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

130

A27169

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

NJ28D1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

131

A27175

VŨ THỊ MINH PHƯỢNG

NJ28G1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

132

A27262

TRẦN THỊ LIÊN CHI

NK29A1

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

133

A27309

ĐẶNG ĐÌNH BẢO LÂM

NJ28A1

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

134

A27376

PHẠM THỊ THANH TÂM

NJ28G6

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

135

A27397

PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG ANH

NZ28D1

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

136

A27420

VŨ THỊ TƯỜNG VI

NJ28E3

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

137

A27445

VŨ THỊ THU CHÂU

NE28A5

GE142

ENGLISH 2

138

A27477

PHẠM THỊ PHƯƠNG THANH

NE28A5

GE142

ENGLISH 2

139

A27483

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

NE28A6

GE142

ENGLISH 2

140

A27499

BÙI NGỌC TOÀN

NE28A6

GE142

ENGLISH 2

141

A27511

NGUYỄN THỊ ÁNH LY

NJ28D3

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

142

A27522

NGUYỄN THANH HUYỀN

NE28A6

GE142

ENGLISH 2

143

A27532

NGUYỄN THANH HÀ

NE28A6

GE142

ENGLISH 2

144

A27536

TRẦN BÍCH PHƯƠNG

NE28A6

GE142

ENGLISH 2

145

A27563

NGUYỄN THU HÒA

NJ28E3

GE101

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

146

A27649

VŨ THU THẢO

NE28A6

GE142

ENGLISH 2

147

A27692

VŨ THỊ HIỀN

NJ28E3

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

148

A27692

VŨ THỊ HIỀN

NJ28E3

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

149

A27806

NGUYỄN PHƯƠNG TRINH

NJ28D4

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

150

A27806

NGUYỄN PHƯƠNG TRINH

NJ28D4

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

151

A27807

ĐINH THỊ LINH

NJ28G6

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

152

A27825

NGUYỄN THỊ KIỀU MY

NJ28E3

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

153

A27920

PHẠM THỊ THOA

NJ28G6

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

154

A27920

PHẠM THỊ THOA

NJ28G6

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

155

A27920

PHẠM THỊ THOA

NJ28G6

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

156

A28052

PHẠM THỊ THU

NE28A8

GE142

ENGLISH 2

157

A28120

NGUYỄN THỊ TRÀ MY

NJ28D4

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

158

A28139

TRẦN PHƯƠNG ANH

NJ28E3

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

159

A28150

TRẦN NGỌC ANH

NJ28D4

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

160

A28153

BÙI THỊ XUÂN

NJ28G6

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

161

A28153

BÙI THỊ XUÂN

NJ28G6

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

162

A28153

BÙI THỊ XUÂN

NJ28G6

GE102

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

163

A28246

PHAN TÚ UYÊN

NJ28E3

GJ172

KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2

164

A28246

PHAN TÚ UYÊN

NJ28E3

GJ162

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.