Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30 /TB-ĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017

(khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 14/3/2017. Đề nghị sinh viên download tại đây.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.