Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2017  

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A23490

LÊ THỊ VÂN ANH

XV26A1

GE201

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1

2

A24002

LÊ THỊ H­ƯƠNG TRÀ

SN26D1

GE201

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1

3

A24283

NGUYỄN TUẤN ANH

XW26A1

GE201

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1

4

A27803

PHẠM ÁI PHƯƠNG

QE28D2

GE201

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1

5

A23538

TRẦN MẠNH DUY

TI26G1

GE202

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2

6

A22466

NGUYỄN BẢO LÂM

NE26A1

GE245

ENGLISH 5

7

A22757

HOÀNG PHƯ­ƠNG LINH

NE26A2

GE245

ENGLISH 5

8

A23489

PHẠM THỊ VÂN

NE26A4

GE245

ENGLISH 5

9

A24331

NGUYỄN HỒNG NHUNG

NE27A2

GE245

ENGLISH 5

10

A24506

LẠI QUỲNH TRANG

NE27A1

GE245

ENGLISH 5

11

A24901

NGUYỄN THỊ HIỀN

NE27A7

GE245

ENGLISH 5

12

A25085

CAO THỊ THU THẢO

XV27D1

PE331

TIẾNG ANH TRONG KHXH&NV 1AVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.