Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 17/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2017

                                                            

THÔNG BÁO

Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 14/2/2017. Đề nghị sinh viên download tại đây.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.