Phòng Đào tạo

Thông báo hủy kết quả đăng ký học học phần Tiếng Anh sơ cấp 1 học kỳ II, nhóm 3, năm học 2016-2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/TB-ĐT

                               

                            Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2017

THÔNG BÁO

            Theo Điều 1, Quyết định số 423/QĐ-ĐHTL, ngày 24/10/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long về việc Phân công tổ chức đào tạo và thành lập nhóm quản lý học phần Tiếng Anh cho người mới bắt đầu “Học phần Tiếng Anh cho người mới bắt đầu (GE100) là môn học tiên quyết của học phần Tiếng Anh sơ cấp 1 (GE101) trong Chương trình đào tạo của các ngành, không tích lũy tín chỉ”.

Kết thúc đợt đăng ký học học kỳ II, nhóm 3, năm học 2016 - 2017, nhà trường thống kê và hủy kết quả đăng ký học học phần Tiếng Anh sơ cấp 1 của những sinh viên chưa đủ điều kiện đăng ký do điểm tổng kết học phần Tiếng Anh cho người mới bắt đầu < 5 (Danh sách xem tại đây).

Thực tế cũng cho thấy, trong đợt xét tốt nghiệp vừa qua số lượng sinh viên không đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh chiếm đến 33% và không đủ điều kiện tốt nghiệp do thiếu kiến thức tiếng Anh cơ bản. Vì vậy, sinh viên cần đăng ký học lại học phần Tiếng Anh cho người mới bắt đầu từ 19h00 ngày 17/1 đến 10h00 ngày 20/1/2017 hoặc đăng ký thi lại từ tuần 5 đến tuần 7 (20/2 - 10/3/2017) trong học kỳ II, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 để nắm vững kiến thức cơ bản, đủ điều kiện đăng ký và học tốt hơn các học phần tiếng Anh tiếp theo, đồng thời giúp sinh viên có thể thi đạt các chứng chỉ tiếng Anh theo quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

Đề nghị sinh viên theo dõi và đăng ký đúng thời gian quy định. Trong thời gian đăng ký học nếu gặp khó khăn, sinh viên đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để được hỗ trợ.

Lưu ý: Từ ngày 21/1/2017 (thứ Bảy), nhà trường sẽ xếp lịch học học phần thay thế học phần Tiếng Anh sơ cấp 1 bị hủy cho những sinh viên có tên trong danh sách trên. Sinh viên theo dõi và kiểm tra thời khóa biểu cá nhân trên trang web dkonline.thanglong.edu.vn để đi học theo đúng thời khóa biểu đã sắp xếp.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

Trần Hoàng Thị Diễm NgọcVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.