Phòng Đào tạo

Quyết định: Về việc Sửa đổi Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 63/QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Sửa đổi Quy định đào tạo đại học hệ chính quy

theo hệ thống tín chỉ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐHT-ĐHTL ngày 30/12/2012 chỉnh sửa theo Quyết định số 227/QĐHT-ĐHTL ngày 9/9/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi khoản 4, điều 24 về Xử lý vi phạm kỷ luật phòng thi của Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ như sau:

"Sinh viên không được sử dụng các thiết bị truyền tin (điện thoại, máy nhắn tin...) trong phòng thi. Trường hợp sinh viên mang thiết bị truyền tin vào phòng thi phải tắt nguồn, để vào nơi do cán bộ coi thi chỉ định và tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình. Nếu cán bộ coi thi phát hiện sinh viên cố tình vi phạm sẽ bị hủy toàn bộ kết quả thi của kỳ thi đó và bị đình chỉ một học kỳ kế tiếp".

            Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

       - Như điều 2;

       - Lưu HC-TH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Huy PhúVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.