THÔNG BÁO V/v nộp bổ sung hồ sơ cho sinh viên khóa 28

 

TRƯỜNG ĐI HC THĂNG LONG

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v nộp bổ sung hồ sơ cho sinh viên khóa 28

 

Phòng Công tác sinh viên đã thống kê danh sách sinh viên K28 nộp thiếu giấy tờ khi nhập học. Đề nghị sinh viên nộp bổ sung trước ngày 15/01/2016 tại bàn 2 – Phòng Tiếp sinh viên. Sinh viên tải danh sách tại đây.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.