Bộ môn Công tác xã hội

THÔNG BÁO: V/v thi lại, thi nâng điểm môn Hát nhạc HKII, nhóm 1, năm học 2013-2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN HÁT NHẠC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014   

THÔNG BÁO

V/v thi lại, thi nâng điểm môn Hát nhạc HKII, nhóm 1, năm học 2013-2014

Sinh viên thi lại, thi nâng điểm môn Hát nhạc trong HKII, nhóm 1 (2013 - 2014) sẽ:

- Tập: Ngày 14/01/2014.

- Thi: 15/01/2014.

BỘ MÔN HÁT NHẠC


Tin mới

Các tin khác