Tin tức - Sự kiện - Hoạt động

THÔNG BÁO Lịch giảng lớp ôn thi tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học khóa 9

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch giảng lớp ôn thi tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học khóa (24/08 – 03/10/2015)

Tuần 1: Ngày 24/8/15 học từ 17h00 – 19h20.

Thứ 2

(24/08)

Thứ 3

(25/08)

Thứ 4

(26/08)

Thứ 5

(27/08)

Thứ 6

(28/08)

Thứ 7

(29/08)

Sáng

8h00-10h00

Chuyên môn (1)

ThS.Mai

GĐ: A401

Chiều

13h30 -15h30

Chuyên môn (2)

ThS.Mai

GĐ: A401

Tối

17h20-19h20

Toán (1)

ThS. Tùng

GĐ: A401

Giải phẫu – Sinh lý (1)

PGS.Liên

GĐ: A401

Toán (2)

ThS. Tùng

GĐ: A401

Giải phẫu – Sinh lý (2)

PGS.Liên

GĐ: A401

Giải phẫu – Sinh lý (3)

PGS.Liên

GĐ: A401

ơ

Tuần 2

Thứ 2

(31/08)

Thứ 3

(01/09)

Thứ 4

(02/09)

Thứ 5

(03/09)

Thứ 6

(04/09)

Thứ 7

(05/09)

Sáng

8h00-10h00

Nghỉ

(Quốc khánh)

Giải phẫu – Sinh lý (5)

PGS.Liên

Chiều

13h30 -15h30

Giải phẫu – Sinh lý (6)

PGS.Liên

Tối

17h20-19h20

Toán (3)

ThS. Tùng

Chuyên môn (3)

CN.Dèo

Giải phẫu – Sinh lý (4)

PGS.Liên

Chuyên môn (4)

CN.Dèo

Tuần 3

Thứ 2

(07/09)

Thứ 3

(08/09)

Thứ 4

(09/09)

Thứ 5

(10/09)

Thứ 6

(11/09)

Thứ 7

(12/09)

Sáng

8h00-10h00

Giải phẫu – Sinh lý (8)

PGS.Liên

Chiều

13h30 -15h30

Giải phẫu – Sinh lý (9)

PGS.Liên

Tối

17h20-19h20

Toán (4)

ThS. Tùng

Chuyên môn (5)

CN. Dèo

Toán (5)

ThS. Tùng

Giải phẫu – Sinh lý (7)

PGS.Liên

Chuyên môn (6)

ThS. Long

Tuần 4

Thứ 2

(14/09)

Thứ 3

(15/09)

Thứ 4

(16/09)

Thứ 5

(17/09)

Thứ 6

(18/09)

Thứ 7

(19/09)

Sáng

8h00-10h00

Toán (7)

ThS. Tùng

Chiều

13h30 -15h30

Toán (8)

ThS. Tùng

Tối

17h20-19h20

Giải phẫu – Sinh lý (10)

PGS.Liên

Chuyên môn (7)

ThS.Long

Toán (6)

ThS. Tùng

Giải phẫu –Sinh lý (11)

PGS.Liên

Chuyên môn (8)

ThS. Hương

Tuần 5

Thứ 2

(21/09)

Thứ 3

(22/09)

Thứ 4

(23/09)

Thứ 5

(24/09)

Thứ 6

(25/09)

Thứ 7

(26/09)

Sáng

8h00-10h00

Toán (11)

ThS. Tùng

Chiều

13h30 -15h30

Giải phẫu – Sinh lý (13)

PGS.Liên

Tối

17h20-19h20

Toán (09)

ThS. Tùng

Chuyên môn (9)

ThS. Hương

Toán (10)

ThS. Tùng

Giải phẫu – Sinh lý (12)

PGS.Liên

Chuyên môn (10)

ThS.Hương

Tuần 6

 

Thứ 2

(28/09)

Thứ 3

(29/09)

Thứ 4

(30/09)

Thứ 5

(01/10)

Thứ 6

(02/10)

Thứ 7

(03/10)

Sáng

8h00-10h00

Ôn tập

Chiều

13h30 -15h30

Tối

17h20-19h20

Toán (12)

ThS. Tùng

Chuyên môn (11)

ThS.Huyền

Toán (13)

ThS. Tùng

Chuyên môn (12)

ThS.Huyền

Toán (14)

ThS. Tùng

 

BM ĐIỀU DƯỠNG


Tin mới