Tin tức - Sự kiện - Hoạt động

THÔNG BÁO Lịch giảng lớp ôn thi tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học khóa 9

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch giảng lớp ôn thi tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học khóa (24/08 – 03/10/2015)

Tuần 1: Ngày 24/8/15 học từ 17h00 – 19h20.

Thứ 2

(24/08)

Thứ 3

(25/08)

Thứ 4

(26/08)

Thứ 5

(27/08)

Thứ 6

(28/08)

Thứ 7

(29/08)

Sáng

8h00-10h00

Chuyên môn (1)

ThS.Mai

GĐ: A401

Chiều

13h30 -15h30

Chuyên môn (2)

ThS.Mai

GĐ: A401

Tối

17h20-19h20

Toán (1)

ThS. Tùng

GĐ: A401

Giải phẫu – Sinh lý (1)

PGS.Liên

GĐ: A401

Toán (2)

ThS. Tùng

GĐ: A401

Giải phẫu – Sinh lý (2)

PGS.Liên

GĐ: A401

Giải phẫu – Sinh lý (3)

PGS.Liên

GĐ: A401

ơ

Tuần 2

Thứ 2

(31/08)

Thứ 3

(01/09)

Thứ 4

(02/09)

Thứ 5

(03/09)

Thứ 6

(04/09)

Thứ 7

(05/09)

Sáng

8h00-10h00

Nghỉ

(Quốc khánh)

Giải phẫu – Sinh lý (5)

PGS.Liên

Chiều

13h30 -15h30

Giải phẫu – Sinh lý (6)

PGS.Liên

Tối

17h20-19h20

Toán (3)

ThS. Tùng

Chuyên môn (3)

CN.Dèo

Giải phẫu – Sinh lý (4)

PGS.Liên

Chuyên môn (4)

CN.Dèo

Tuần 3

Thứ 2

(07/09)

Thứ 3

(08/09)

Thứ 4

(09/09)

Thứ 5

(10/09)

Thứ 6

(11/09)

Thứ 7

(12/09)

Sáng

8h00-10h00

Giải phẫu – Sinh lý (8)

PGS.Liên

Chiều

13h30 -15h30

Giải phẫu – Sinh lý (9)

PGS.Liên

Tối

17h20-19h20

Toán (4)

ThS. Tùng

Chuyên môn (5)

CN. Dèo

Toán (5)

ThS. Tùng

Giải phẫu – Sinh lý (7)

PGS.Liên

Chuyên môn (6)

ThS. Long

Tuần 4

Thứ 2

(14/09)

Thứ 3

(15/09)

Thứ 4

(16/09)

Thứ 5

(17/09)

Thứ 6

(18/09)

Thứ 7

(19/09)

Sáng

8h00-10h00

Toán (7)

ThS. Tùng

Chiều

13h30 -15h30

Toán (8)

ThS. Tùng

Tối

17h20-19h20

Giải phẫu – Sinh lý (10)

PGS.Liên

Chuyên môn (7)

ThS.Long

Toán (6)

ThS. Tùng

Giải phẫu –Sinh lý (11)

PGS.Liên

Chuyên môn (8)

ThS. Hương

Tuần 5

Thứ 2

(21/09)

Thứ 3

(22/09)

Thứ 4

(23/09)

Thứ 5

(24/09)

Thứ 6

(25/09)

Thứ 7

(26/09)

Sáng

8h00-10h00

Toán (11)

ThS. Tùng

Chiều

13h30 -15h30

Giải phẫu – Sinh lý (13)

PGS.Liên

Tối

17h20-19h20

Toán (09)

ThS. Tùng

Chuyên môn (9)

ThS. Hương

Toán (10)

ThS. Tùng

Giải phẫu – Sinh lý (12)

PGS.Liên

Chuyên môn (10)

ThS.Hương

Tuần 6

 

Thứ 2

(28/09)

Thứ 3

(29/09)

Thứ 4

(30/09)

Thứ 5

(01/10)

Thứ 6

(02/10)

Thứ 7

(03/10)

Sáng

8h00-10h00

Ôn tập

Chiều

13h30 -15h30

Tối

17h20-19h20

Toán (12)

ThS. Tùng

Chuyên môn (11)

ThS.Huyền

Toán (13)

ThS. Tùng

Chuyên môn (12)

ThS.Huyền

Toán (14)

ThS. Tùng

 

BM ĐIỀU DƯỠNGVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.