THÔNG BÁO HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP HỌC KỲ 3 NHÓM 1 NĂM HỌC 2016-2017

 

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

THÔNG BÁO

HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP

HỌC KỲ 3 NHÓM 1 NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian họp: Bắt đầu từ 18h00

Ngày họp: Thứ Năm (09/2/2017) hoặc Thứ Sáu (10/2/2017). Chi tiết ngày họp và phòng họp xem trong bảng:

STT

Thứ

Cố vấn học tập

Phòng họp

Phòng họp

1

Thứ 6, 10/02/2017

Vũ Thị Kim Lan

(131 sinh viên)

QA10; QA13c; QA14b; QA14c; QA15a; QA15d; QA16a10; QA16a5; QA16b1; QA16b3; QA17a1; QA17; QA17a4; QA17a5; QA17a6; QA17a7; QA17b1; QA17b2; QA17b3; QA17b4; QA17b5; QA17b6; QA17b7; QA18b2; QA18c2; QA18d1; QA18e2; QA18e5; QA19b1; QA19c1; QA19c2; QA19d3; QA19d4; QA19d5; QA19e1; QA19e4; QA19e5; QA20c1; QA20c2; QA20d1; QA20d2; QA20d4; QA20e1; QA20e2; QA20e3; QA20g1; QA20g2; QA20g3; QA20g4; QA21a1; QA21a2; QA21a3; QA21a4; QA21a5; QA21a6; QA21a7; QA21a8; QA21a9; QA21b1.

B105

2

Thứ 6, 10/02/2017

Nguyễn Thanh Thủy

(100 sinh viên)

QA22a1; QA22b1; QA22c2; QA22c3; QA22d2; QA22d3; QA22e1; QA22e2; QA22g1; QA22g2; QA22g3; QA23a1; QA23b1; QA23c1; QA23c2; QA23c3; QA23c4; QA23c5; QA23d1; QA23d2; QA23e1; QA23e2; QA23g1; QA23g2; QA23g3; QA23g4.

B203

3

Thứ 6, 10/02/2017

Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung

(120 sinh viên)

QA24a1; QA24b1; QA24c1; QA24c2; QA24c3; QA24d1; QA24d2; QA24e1; QA24e2; QA24g1; QA24g2; QA24g3

B101

4

Thứ 5, 9/02/2017

Nguyễn Thu Hoài

(134 sinh viên)

QA25a1; QA25b1; QA25b2; QA25c1; QA25c2; QA25c3; QA25d1

B401

5

Thứ 5, 9/02/2017

Mai Thanh Thủy

(129 sinh viên)

QA25e1; QA25e2; QA25g1;QA25g2; QA25g3; QA25g4; QA25g5; QA25g6; QA25g7; QA26a1; QA26b1; QA26c1; QA26d1

B403

7

Thứ 6, 10/02/2017

Nguyễn Thị Hồng Anh

(124 sinh viên)

QA26d2; QA26d3; QA26e1; QA26e2; QA26e3; QA26e4

B305

8

Thứ 5, 9/02/2017

Lê Thị Kim Chung

QA26g1; QA26g2; QA26g3; QA26g4; QA26g5

B405

9

Thứ 5, 9/02/2017

Nguyễn Thanh Huyền

(245 sinh viên)

QA27b1; QA27c1; QA27d1; QA27e1; QA27e2; QA27g1; QA27g2; QA27g3; QA27g4; QA27g5

B501

1

Thứ Năm, 09/02/2017

Vũ Thị Tuyết

QM26e1, QM27g1, LỚP CHỌN QM,QE K27

A403

2

Thứ Năm, 09/02/2017

Nguyễn Bảo Tuấn

QM25a1, QM25b1, QM25c1, QM25d1, QM25e1, QM27e1

A404

3

Thứ Năm, 09/02/2017

Phạm Long Châu

QE27e1, các lớp QM23, QM26g1, QM27d1

A503

4

Thứ Năm, 09/02/2017

Nguyễn Thị Liên Hương

QE26e3, QE26g1, QM19, QM20, QM21, QM22, QM25g1, QM26a1

A402

5

Thứ Năm, 09/02/2017

Trương Đức Thao

QE25a1, QE25b1, QE25c1, QE25d1, QE25e1, QE27e2, QE27g4

A502

6

Thứ Sáu, 10/02/2017

Vương Thị Thanh Trì

QE25g2, QE25g3, QE26e1, QE27g2

A503

7

Thứ Sáu, 10/02/2017

Lê Huyền Trang

Các lớp QE24, QE26g2, QE27d1

A504

8

Thứ Sáu, 10/02/2017

Nguyễn Duy Thành

QE26a1, QE26b1, QE26c1, QE26d1, QE26d2, QE26d3, QE27g3

A603

9

Thứ Sáu, 10/02/2017

Vũ Lệ Hằng

Các lớp QE13, QE14, QE15, QE17, QE18, QE19, QE20, QE21, QE22, QE23, QE26e2,  QE27g1

B303

10

Thứ Sáu, 10/02/2017

Nguyễn Thị Thùy Trang

QE26g3, QE26g4, QE27a1, QE27b1, QE27c1, QM27c1

B403

11

Thứ Sáu, 10/02/2017

Nguyễn Tường Minh

QE25g1, các lớp QM24, QM26b1, QM26c1, QM26d1, QM27a1, QM27b1

A602

1

Thứ năm

9/2/2017

Ngô Thị Quyên

Số lượng sinh viên: 107

QB17a1, QB19c3, QB20c2, QB21a5, QB22a1, QB22c4, QB23a2, QB23c7, QB23e1, QB23e3, QB24d2, QB25e1, QF22d1, QF24e1, QF24g1, QF24g2, QF25a1, QF27a1

A401

2

Thứ sáu

10/2/2017

Ngô Khánh Huyền

Số lượng sinh viên: 120

QB17a2m, QB19d1, QB20c3, QB21a7, QB23b1, QB23e4, QB24b1, QB25g1, QF22g1, QF25c1, QF26e1, QF27b1

A401

3

Thứ năm

9/2/2017

Nguyễn Thị  Thúy

Số lượng sinh viên: 119

QB17b1, QB19d3, QB20d3, QB21a9, QB22b2, QB23b3, QB23g10, QB24c4, QB24e2, QB25g3, QF23e2, QF25c3, QF27d1

A601

4

Thứ năm

9/2/2017

Phạm Thị Bảo Oanh

Số lượng sinh viên: 103

QB17a3, QB19d2, QB20d1, QB20g4, QB21a8, QB22b1, QB23b2 QB23g1, QB24c3, QB25g2, QF23a1, QF25c2, QF27c1

A504

5

Thứ năm

9/2/2017

(Họp cùng lớp cô Quyên)

Chu T. Thu Thủy

Số lượng sinh viên: 118

QB17b3, QB19e1, QB20d5, QB21b3, QB22b4, QB23c1, QB23g3, QB24c1, QB24c6, QB26c1, QF24b1, QF25e1, QF27g1

A401

6

Thứ năm

9/2/2017

Vũ Ngọc Thắng

Số lượng sinh viên: 110

QB17b4, QB19e2, QB20e1, QB20g6, QB21b4, QB22c1, QB23c10, QB23g4, QB24c7, QB26d1, QF24b3, QF25e2, QF27g2

A603

7

Thứ năm

9/2/2017

Nguyễn Thị Vân Nga

Số lượng sinh viên: 116

QB21c3, QB21c4, QB21c5, QB21c6, QB22d4, QB22e1, QB24c2, QF24g3, QF24g5, QF25b1, QF25b2, QF26b1, QF26c1, QF26e2

Giảng đường G

8

Thứ năm

9/2/2017

(họp cùng lớp cô Vân Nga)

Nguyễn Hồng Nga

Số lượng sinh viên: 126

QB18e1, QB19e4, QB20e2, QB21b5, QB22c2, QB23c11, QB23e2, QB23g5, QB24d1, QB26e1, QF24c1, QF25g1, QF26g3, QF27g3

Giảng đường G

9

Thứ năm

9/2/2017

Lê Hà Thu

Số lượng sing viên: 125

QB19a, QB19e5, QB20e3, QB20g5, QB21a2, QB21a3, QB21b6, QB22c3, QB23c2, QB23g6, QB26g1, QF24c2, QF25g2, QF26g2, QF28b1

B503

10

Thứ sáu

10/2/2017

Đỗ Trường Sơn

Số lượng sinh viên: 120

QB19b1, QB20a, QB20e4, QB21a4, QB21b7, QB22d3, QB23c3, QB23g7, QB24b2, QB24d3, QB25b1, QB27b1, QF24c3, QF25g3, QF28c1

A601

11

Thứ sáu

10/2/2017

Lê Thanh Nhàn

Số lượng sinh viên: 117

QB19b2, QB20b1, QB20e5, QB21a1, QB21b8, QB22c5, QB23c4, QB23g8, QB24a2, QB24e1, QB27c1, QF24c4, QF25g4, QF28d1

B501

12

Thứ sáu

10/2/2017

Nguyễn Thị Tuyết

Số lượng sinh viên: 123

QB19c1, QB20b2, QB20g1, QB21b9, QB21c2, QB22d1, QB23c5, QB23g9, QF24c5, QF25g5, QF26g1, QF28e1

A402

13

Thứ sáu

10/2/2017

Nguyễn Thị Thu Trang

Số lượng sinh viên: 114

QB19c2, QB20c1, QB20g2, QB21c1, QB22d2, QB23c6, QB24a1, QB24g1, QB27d1, QB27e1, QF24d1, QF25g6, QF28g1,

B503

14

Thứ sáu

10/2/2017

Thân Thế Sơn Tùng

Số lượng sinh viên: 103

QB28a1, QB28b1, QB28d1, QB28e1, QB28g1, QF26d2, QF28g2, QF28g3

B701

15

Thứ năm

9/2/2017

Trần Thị Thùy Linh

Số lượng sinh viên: 117

QB22a2, QB22e2, QB22e3, QB23d2, QB23d3, QB23d4, QB24g4, QB24g5, QB25a1, QB25c1, QB25d1, QB27g1

B505

16

Thứ năm

9/2/2017

Nguyễn Phương Mai

Số lượng sinh viên: 116

QB22g1, QB22g2, QB22g3, QB22g4, QB23a1, QB23c8, QB23c9, QB23d1, QB24g2, QB24g3, QB27g2, QF24d3, QF26d1

B701

17

Thứ sáu

10/2/2017

(Họp cùng lớp cô Nguyễn Thị Tuyết)

Trịnh Thu Hằng

Số lượng sinh viên: 119

QB17b2, QB19d4, QB20d4, QB20g7, QB21b2, QB22b3, QB23b4, QB23g2, QB24b3, QB24c5, QB26a1, QF24a1, QF25d1, QF27e1

A402

                                                                                                                                    Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2017

     Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.