THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI CỐ VẤN HỌC TẬP, GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Khoa Kinh tế-Quản lý

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/V THAY ĐỔI CỐ VẤN HỌC TẬP, GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN

STT

Nội dung

Lớp/SV

GV cũ

GV mới

Thời điểm thay đổi

1

Cố vấn học tập

QB19a, QB19e5; QB20e3, QB20g5; QB21a2, Qb21a3, QB21b6; QB22c3; QB23c2, QB23g6; QB26g1, QF24c2; QF25g2; QF26g2; QF28b1

Nguyễn Thị Lan Anh

Lê Thị Hà Thu

Từ nửa học kỳ II_16-17 trở đi

2

Cố vấn học tập

QA25g4, QA25g5, QA25g6, QA25g7; QA26a1, QA26b1, QA26c1, QA26d1

Đào Diệu Hằng

Mai Thanh Thủy

Nửa học kỳ II và học kỳ III (từ HK I_17-18, giáo viên cũ làm cố vấn)

3

Cố vấn học tập

QB17b3; QB19e1; QB20d5; QB21b3; QB22b4; QB23c1, QB23g3; QB24c1, QB24c6; QB26c1, QF24b1;  QF25e1; QF27g1

Chu Thị Thu Thủy

Ngô Thị Quyên

Học kỳ III (từ HK I_17-18, giáo viên cũ làm cố vấn)

4

Cố vấn học tập

QB18e1, QB19e4, QB20e2, QB21b5, QB22c2, QB23c11, QB23e2, QB23g5, QB24d1, QB26e1, QF24c1, QF25g1, QF26g3, QF27g3

Nguyễn Hồng Nga

Nguyễn Thị Vân Nga

Học kỳ III (từ HK I_17-18, gv cũ làm cố vấn)

5

Cố vấn học tập

QA27g2; QA27g3; QA27g4; QA27g5

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Huyền

Nửa học kỳ II và học kỳ III (từ HK I_17-18, gv cũ làm cố vấn)

6

Cố vấn học tập

QA26g1, QA26g2, QA26g3, QA26g4, QA26g5

Lê Thị Kim Chung

Nguyễn Thanh Huyền

Học kỳ II (từ HKIII_16-17, gv cũ làm cố vấn

7

Khóa luận tốt nghiệp

Phạm Thị Huệ (A23512)

Nguyễn Thị Lan Anh

Thân Thế Sơn Tùng

HKII_16-17

8

Khóa luận tốt nghiệp

Phạm Tùng Linh  (A23536)

Nguyễn Thị Lan Anh

Thân Thế Sơn Tùng

HKII_16-17

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.