THÔNG BÁO VỀ HỘI ĐỒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Khoa Kinh tế - Quản lý                                                              Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
                              
 
                                    THÔNG BÁO VỀ HỘI ĐỒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
                                                    HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
 
Sinh viên xem Hội đồng bảo vệ trong file đính kèm.
Sinh viên liên lạc trực tiếp với thư ký Hội đồng để được hướng dẫn quy trình khi ra bảo vệ, biết lịch Hội đồng cụ thể.
Phòng bảo vệ sẽ thông báo sau


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.