Bộ môn GD Thể chất

THÔNG BÁO V/v Hủy lớp môn học Bơi cơ bản (PG101) trong học HKI, nhóm 1, năm học 2014 - 2015 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 25)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GDTC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v Hủy lớp môn học Bơi cơ bản (PG101) trong học HKI, nhóm 1,

năm học 2014 - 2015 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 25)

Bộ môn Giáo dục thể chất thông báo: Do số lượng sinh viên đăng ký môn học Bơi cơ bản (PG101) không đủ yêu cầu của đơn vị cho thuê bể bơi nên nhà trường sẽ hủy lớp môn học Bơi cơ bản BOICB.1 (thứ Ba, giờ 1 - 2, BEBOI).

Đề nghị sinh viên đã đăng ký lớp môn học Bơi cơ bản BOICB.1 đăng ký môn học khác thay thế.

BỘ MÔN GDTCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.