Bộ môn GD chính trị - Pháp luật

THÔNG BÁO: V/v học bù các lớp KTCT & CNXHKH 1, 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GDCT-PL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 20 tháng 12   năm 2013

THÔNG BÁO

V/v học bù các lớp KTCT & CNXHKH 1, 2

- Lớp KTCT & CNXHKH 1 học bù buổi cuối cùng vào sáng thứ Tư, ngày 25/12/2013 tại Hội trường, tiết 1 - 5.

- Lớp KTCT & CNXHKH 2 học bù buổi cuối cùng vào sáng thứ Năm ngày 26/12/2013 tại Hội trường, tiết 1 - 5.

BỘ MÔN GDCT-PL


Tin mới