Ba công khai

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày       tháng 11  năm 2014

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Thăng Long

(Theo biểu mẫu 21 kèm theo công văn số 5901/BGD ĐT-KHTC

ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Ngành tốt nghiệp

Khóa học/

Năm

tốt nghiệp

Số

sinh viên nhập học

Số

sinh viên

tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

Loại

xuất

sắc

Loại

giỏi

Loại

k

I

Đại học chính quy

2348

1869

41

322

868

1

Kế toán

K23

2014

463

458

12

85

189

2

Tài chính - Ngân hàng

1239

982

22

154

457

3

Quản trị kinh doanh

166

162

6

35

80

4

Toán tin ứng dụng

14

6

5

Khoa học máy tính

67

30

13

6

Mạng máy tính & Viễn thông

34

14

1

7

Hệ thống thông tin quản lý

6

3

1

8

Tiếng Anh

71

28

1

13

9

Tiếng Nhật

73

25

6

12

10

Tiếng Trung

34

22

7

12

11

Công tác xã hội

25

21

9

12

12

Việt Nam học

19

13

1

5

7

13

Điều dưỡng

98

82

14

Y tế công cộng

19

14

2

10

15

Quản lý bệnh viện

20

9

1

5

Nơi nhận:

- Bộ GD ĐT; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

- HĐQT, BGH, các đơn vị trong trường;

- Website trường;

- Lưu HCTH.

HIỆU TRƯỞNG

Phan Huy Phú


Tin mới