Ba công khai

CƠ SỞ VẬT CHẤT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BC-ĐHTL

 

 

Hà Nội, ngày        tháng 11  năm 2014

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Thăng Long

năm học 2014- 2015

(Theo biểu mẫu 22 kèm theo công văn số 5901/BGD ĐT-KHTC

ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung

Đơn vị

tính

Số lượng

I

Diện tích đất đai

ha

2,04

II

Diện tích sàn xây dựng

m2

30,846

1

Giảng đ­ường

 

 

 

Số phòng

phòng

81

 

Tổng diện tích

m2

14,694

2

Phòng học máy tính

 

 

 

Số phòng

phòng

5

 

Tổng diện tích

m2

600

3

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

Số phòng

phòng

5

 

Tổng diện tích

m2

220

4

Thư­ viện

m2

3,951

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

Số phòng 

phòng

01

 

Tổng diện tích

m2

70

6

Xư­ởng thực tập, thực hành

 

 

 

Số phòng 

phòng

5

 

Tổng diện tích

m2

380

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

1,410

9

Diện tích khác:

 

2,550

 

Diện tích hội trường

m2

960

 

Diện tích nhà văn hóa      

m2

 

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng 

m2

1,590

 

Diện tích bể bơi

m2

 

 

Diện tích sân vận động

m2

 

 

Nơi nhận:

- Bộ GD ĐT;

- HĐQT, BGH, các đơn vị trong trường;

- Website trường;

- Lưu HCTH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phan Huy Phú

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.